Články

Povinná obhajoba

2023-07-10T17:46:54+02:00

Každý proti komu sa vedie trestné konanie má právo obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu - advokáta. Trestný poriadok výslovne vymedzuje prípady, kedy trestne stíhaná osoba, v záujme zachovania práva na obhajobu, musí mať obhajcu. Je to v takých prípadoch, keď by [...]

Povinná obhajoba2023-07-10T17:46:54+02:00

Obhajca ex offo a splnomocnený obhajca

2023-07-10T21:41:40+02:00

Medzi základné zásady trestného konania patrí právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné konanie. Toto právo je garantované aj Ústavou SR, či Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právo na obhajobu [...]

Obhajca ex offo a splnomocnený obhajca2023-07-10T21:41:40+02:00

Postup po podaní trestného oznámenia

2023-07-10T18:06:43+02:00

Po Vašom úvodnom kroku podania trestného oznámenia, by mali orgány činné v trestnom konaní postupovať pri vybavení Vášho trestného oznámenia s ohľadom na zásadu rýchlosti konania, teda bez zbytočných prieťahov. Príslušný prokurátor alebo príslušný policajt  by mal [...]

Postup po podaní trestného oznámenia2023-07-10T18:06:43+02:00

Podanie trestného oznámenia

2023-07-10T22:00:50+02:00

V uvedenom článku Vám priblížime ako podať trestné oznámenie a problematiku trestného oznámenia a postavenia oznamovateľa trestného činu. V článku Vás prevedieme charakteristikou trestného oznámenia ako jedného z podnetov na trestné stíhanie v zmysle Trestného poriadku, jednotlivými [...]

Podanie trestného oznámenia2023-07-10T22:00:50+02:00

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch

2023-07-10T22:03:29+02:00

  VÝPOČET ODMENY   Výška trov právneho zastúpenia v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch sa odvíja od konkrétneho trestného činu, ktorý sa obvinenému kladie za vinu, presnejšie od hornej hranice trestu odňatia slobody ustanovenej za tento [...]

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch2023-07-10T22:03:29+02:00

Úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, za ktoré prináleží advokátovi odmena

2023-07-10T21:58:55+02:00

  Advokát si môže odmenu vo vyššie uvedenej výške účtovať len za úkony právnej služby určené vyhláškou MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom [...]

Úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, za ktoré prináleží advokátovi odmena2023-07-10T21:58:55+02:00

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a za iné úkony právnej služby

2023-07-10T22:00:11+02:00

  Odmena advokáta môže byť zmluvná alebo tarifná. Zmluvnú odmenu je možné dohodnúť ako hodinovú, paušálnu či podielovú. Viac si môžete prečítať v našom článku: https://stlegal.sk/odmena-advokata/ . Advokát a klient sa môžu dohodnúť aj na tarifnej odmene, [...]

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a za iné úkony právnej služby2023-07-10T22:00:11+02:00

Odmena advokáta

2023-07-10T21:58:15+02:00

Nárok na odmenu advokáta je upravený zákonom č.  586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). Výška tejto odmeny a jej výpočet [...]

Odmena advokáta2023-07-10T21:58:15+02:00

ROZVOD MANŽELSTVA 3/4 Konanie o rozvode manželstva

2023-07-10T21:56:15+02:00

Špecifiká procesného postupu súdu v konaní o rozvod manželstva sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o [...]

ROZVOD MANŽELSTVA 3/4 Konanie o rozvode manželstva2023-07-10T21:56:15+02:00

ROZVOD MANŽELSTVA 2/4 Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

2023-07-10T22:05:14+02:00

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva ako aj iné špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. [...]

ROZVOD MANŽELSTVA 2/4 Náležitosti návrhu na rozvod manželstva2023-07-10T22:05:14+02:00

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

2023-07-10T22:10:30+02:00

Príspevok na výživu rozvedeného manžela  je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“).   Vzájomná vyživovacia povinnosť počas manželstva Zánikom manželstva zanikajú i [...]

Príspevok na výživu rozvedeného manžela2023-07-10T22:10:30+02:00

Rozvod manželstva

2023-07-10T21:57:36+02:00

Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“). Špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový [...]

Rozvod manželstva2023-07-10T21:57:36+02:00

Upomínacie konanie

2023-07-10T22:05:53+02:00

Počnúc 1. februárom 2017 je možné súdne vymáhať pohľadávky alternatívnym spôsobom a to upomínacím konaním. Toto konanie urýchľuje a zefektívňuje proces vymáhania peňažných pohľadávok, pričom podstatnou výhodou je polovičná výška súdneho poplatku. Popri tomto spôsobe uplatnenia [...]

Upomínacie konanie2023-07-10T22:05:53+02:00

Invalidný výsluhový dôchodok

2023-07-10T22:07:03+02:00

Nároky na invalidný výsluhový dôchodok sú upravené v zákone č. 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“). Na [...]

Invalidný výsluhový dôchodok2023-07-10T22:07:03+02:00

Invalidita

2023-07-10T22:02:46+02:00

Invalidita u policajtov a profesionálnych vojakov je upravená v zákone č. 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“). Jej vyhodnotenie [...]

Invalidita2023-07-10T22:02:46+02:00

Choroba z povolania

2023-07-10T22:09:13+02:00

Chorobou z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením  ako zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného zákone o sociálnom poistení, ak vznikla pri výkone služby, v súvislosti s ním alebo pre výkon služby. Za [...]

Choroba z povolania2023-07-10T22:09:13+02:00
Go to Top