Články

TARIFNÁ ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE KLIENTA V TRESTNOM KONANÍ A V KONANÍ O PRIESTUPKOCH

2017-10-10T13:43:28+02:00

  VÝPOČET ODMENY   Výška trov právneho zastúpenia v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch sa odvíja od konkrétneho trestného činu, ktorý sa obvinenému kladie za vinu, presnejšie od hornej hranice trestu odňatia slobody ustanovenej za tento [...]

TARIFNÁ ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE KLIENTA V TRESTNOM KONANÍ A V KONANÍ O PRIESTUPKOCH2017-10-10T13:43:28+02:00

ÚKONY PRÁVNEJ SLUŽBY V OBČIANSKOM KONANÍ A INÉ ÚKONY PRÁVNEJ SLUŽBY, ZA KTORÉ PRINÁLEŽÍ ADVOKÁTOVI ODMENA

2017-10-10T13:43:36+02:00

  Advokát si môže odmenu vo vyššie uvedenej výške účtovať len za úkony právnej služby určené vyhláškou MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom [...]

ÚKONY PRÁVNEJ SLUŽBY V OBČIANSKOM KONANÍ A INÉ ÚKONY PRÁVNEJ SLUŽBY, ZA KTORÉ PRINÁLEŽÍ ADVOKÁTOVI ODMENA2017-10-10T13:43:36+02:00

TARIFNÁ ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE V OBČIANSKOM KONANÍ A ZA INÉ ÚKONY PRÁVNEJ SLUŽBY

2017-10-10T13:43:43+02:00

  Odmena advokáta môže byť zmluvná alebo tarifná. Zmluvnú odmenu je možné dohodnúť ako hodinovú, paušálnu či podielovú. Viac si môžete prečítať v našom článku: https://stlegal.sk/odmena-advokata/ . Advokát a klient sa môžu dohodnúť aj na tarifnej odmene, [...]

TARIFNÁ ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE V OBČIANSKOM KONANÍ A ZA INÉ ÚKONY PRÁVNEJ SLUŽBY2017-10-10T13:43:43+02:00

ODMENA ADVOKÁTA

2017-10-10T13:43:51+02:00

Nárok na odmenu advokáta je upravený zákonom č.  586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). Výška tejto odmeny a jej výpočet [...]

ODMENA ADVOKÁTA2017-10-10T13:43:51+02:00

ROZVOD MANŽELSTVA 3/4 Konanie o rozvode manželstva

2017-10-10T14:28:38+02:00

Špecifiká procesného postupu súdu v konaní o rozvod manželstva sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o [...]

ROZVOD MANŽELSTVA 3/4 Konanie o rozvode manželstva2017-10-10T14:28:38+02:00

ROZVOD MANŽELSTVA 2/4 Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

2017-10-10T13:46:13+02:00

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva ako aj iné špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. [...]

ROZVOD MANŽELSTVA 2/4 Náležitosti návrhu na rozvod manželstva2017-10-10T13:46:13+02:00

PRÍSPEVOK NA VÝŽIVU ROZVEDENÉHO MANŽELA

2017-10-10T13:46:04+02:00

Príspevok na výživu rozvedeného manžela  je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“).   Vzájomná vyživovacia povinnosť počas manželstva Zánikom manželstva zanikajú i [...]

PRÍSPEVOK NA VÝŽIVU ROZVEDENÉHO MANŽELA2017-10-10T13:46:04+02:00

Rozvod manželstva

2017-10-10T13:45:39+02:00

Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“). Špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový [...]

Rozvod manželstva2017-10-10T13:45:39+02:00

Upomínacie konanie

2017-05-22T14:23:54+02:00

Počnúc 1. februárom 2017 je možné súdne vymáhať pohľadávky alternatívnym spôsobom a to upomínacím konaním. Toto konanie urýchľuje a zefektívňuje proces vymáhania peňažných pohľadávok, pričom podstatnou výhodou je polovičná výška súdneho poplatku. Popri tomto spôsobe uplatnenia [...]

Upomínacie konanie2017-05-22T14:23:54+02:00

Invalidný výsluhový dôchodok

2017-05-22T15:32:51+02:00

Nároky na invalidný výsluhový dôchodok sú upravené v zákone č. 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“). Na [...]

Invalidný výsluhový dôchodok2017-05-22T15:32:51+02:00

Invalidita

2017-05-22T15:46:16+02:00

Invalidita u policajtov a profesionálnych vojakov je upravená v zákone č. 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“). Jej vyhodnotenie [...]

Invalidita2017-05-22T15:46:16+02:00

Choroba z povolania

2017-05-22T19:19:19+02:00

Chorobou z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením  ako zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného zákone o sociálnom poistení, ak vznikla pri výkone služby, v súvislosti s ním alebo pre výkon služby. Za [...]

Choroba z povolania2017-05-22T19:19:19+02:00