PODNIKATELIA A OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Vymáhanie pohľadávok

Overenie vymožiteľnosti pohľadávky

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok. Na základe vzájomnej dohody overíme vymožiteľnosť pohľadávky, aby sme klientovi šetrili finančné prostriedky spojené s vymáhaním nevymožiteľných pohľadávok. Vypracujeme finančný a právny audit, na základe ktorého získavame dostupné relevantné informácie o právnom a finančnom stave dlžníka. Po úvodnom vyhodnotení zvážime ďalšie spôsoby efektívneho vymáhania. Pokiaľ je pohľadávka vymožiteľná následne realizujeme kroky, ktoré vedú k jej uspokojeniu, počnúc mimosúdnym vymáhaním pohľadávky až po uplatnenie nárokov v súdnom a následne exekučnom konaní.

Súdne vymáhanie pohľadávky

A. Upomínacie konanie

Počnúc 1. februárom 2017 vymáhame pohľadávky alternatívnym spôsobom súdneho vymáhania pohľadávok – upomínacím konaním, ktorý urýchľuje a zefektívňuje proces vymáhania peňažných pohľadávok, pričom podstatnou výhodou je polovičná výška súdneho poplatku.

V prípade, ak pohľadávka klienta spĺňa zákonne predpoklady, najmä dôvodnosť peňažného nároku, podáme návrh  na vydanie platobného rozkazu, a to výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára spolu s listinami a vyhláseniami, ktoré sa pripájajú k návrhu.Súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní. V prípade podania odporu, ktorý spĺňa náležitosti zákona, sa platobný rozkaz zrušuje a žalobca môže navrhnúť pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.

Ak nie sú splnené zákonné podmienky pre upomínacie konanie, postupujeme podľa všeobecného právneho predpisu. Súdne vymáhanie pohľadávok v takom prípade začína prípravou žaloby o zaplatenie pohľadávky a jej podaním na príslušný súd žalovaného.

V prípade úspechu vo veci, súd prizná navrhovateľovi uplatnený nárok ako aj trovy konania pozostávajúce najčastejšie zo zaplateného súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia, čím sa klientovi nahradia peňažné prostriedky investované do vymoženia pohľadávky.

Pokiaľ klient v rámci obchodného vzťahu uzatvorili rozhodcovskú zmluvu, poskytujeme právne zastupovanie aj v konaní pred rozhodcovským súdom.

 

B. Vymáhanie pohľadávky v exekučnom konaní

Po predložení exekučného titulu na zaplatenie peňažnej pohľadávky, podávame prostredníctvom elektronického formulára návrh na začatie exekúcie,a to elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky jediného exekučného súdu v Banskej Bystrici, ktorý náhodným výberom pridelí vec súdnemu exekútorovi. Po vzájomnej konzultácii a pri súčasnom splnení zákonných predpokladov, podávame návrhy na odklad exekúcie, prípadne návrh na zatavenie exekúcie. V prípade záujmu zo strany klienta, je možné podať návrh na zmenu exekútora.

POTREBUJETE POMÔCŤ S VYMÁHANÍM POHĽADÁVOK?