Naša advokátska kancelária ponúka návštevníkom webovej stránky možnosť vypočítať si jednoducho a rýchlo výšku trov právneho zastúpeniu podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, a to v občianskom konaní, trestnom konaní ako aj v exekučnom konaní.

Súčasťou odmeny advokáta, pokiaľ nesídli v mieste poskytovania právnych služieb, je aj náhrada cestovného a straty času. Po zadaní základných parametrov sa dozviete ich výšku.

Taktiež pokiaľ si nie ste istí výškou súdneho poplatku, naša webová stránka Vám ho pomôže určiť v súlade so zákonomč. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.Vypočíta Vám i prípadnú lehotu, či už podľa dní alebo mesiacov.

Pri omeškaní s plnením Vášho záväzku alebo pri omeškaní Vášho dlžníka, si na našej stránke vypočítate výšku úrokov z omeškania, na ktoré veriteľovi vznikol nárok.

Ak ste zamestnaní alebo pracujete na dohodu, naša webová stránka vypočíta Vašu čistú mzdu, cenu práce, výšku odmeny pri dohode s pravidelným i s nepravidelným prijímom.

Pri nutnosti pristúpiť k zrážkam zo mzdy, naše kalkulačky Vám pomôžu určiť ich výšku pri peňažnom plnení, alebo ak ste poberateľ dôchodku či pri výživnom.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať, radi Vám poradíme a pomôžeme.

POTREBUJETE PRÁVNY SERVIS ALEBO MÁTE OTÁZKY?