SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Rozvod a výživné

Rozvod manželstva 

Naša advokátska kancelária poskytuje odborné právne poradenstvo klientom pri rozhodnutí ukončiť manželstvo rozvodom.Spisujeme návrhy na rozvod, následne pripravíme klienta na rozvodové konanie a jeho špecifiká, v závislosti či v manželstve sú maloleté deti a je nutné upraviť aj práva a povinnosti k nim.

Úprava pomerov maloletých detí

V prípade, ak sa rodičia maloletých deti rozhodnú ukončiť manželstvo rozvodom, alebo pokiaľ rodičia maloletého dieťaťa nie sú manželia a jeden z nich neplní dobrovoľne svoju vyživovaciu povinnosť, poskytujeme odborné právne poradenstvo pri úprave práv a povinností k maloletých detí, jednak čo sa týka úpravy styku ako aj úpravy výšky výživného.

Právna pomoc zahŕňa návrh, rokovania, pripomienkovania a konzultácie pri uzatváraní dohody medzi rodičmi o starostlivosti o dieťa alebo dohody o výživnom. V prípade, pokiaľ sa rodičia nedohodnú na starostlivosti či výške výživného, zastupujeme klientov v konaní pred súdom, ktoré je často náročné z dôvodu rozsiahleho dokazovania.Taktiež klientom poskytujeme odbornú právnu pomoc v sporoch o zvýšenie či zníženie výživného, ako aj v sporoch pri zmene úpravy starostlivosti o maloleté dieťa prípadne deti.

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

V prípade, ak po rozvode klient vlastní majetok, ktorý patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poskytujeme mu odborné poradenstvo pri jeho vysporiadaní.Prioritne je našim záujmom vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo dohodou. Pokiaľ však uzavretie takejto dohody nie je možné, zastupujeme klientov v konaní pred súdom. Nakoľko je nutné spoločný majetok vysporiadať do troch rokov od rozvodu, zväčša je vhodné riešiť vysporiadanie nadväzne na konanie o rozvode.

POTREBUJETE POMÔCŤ S ROZVODOM ALEBO VÝŽIVNÝM?