PODNIKATELIA A OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Služby pre zamestnávateľov

Školenia

Každá oblasť a  forma podnikania  má svoje špecifiká a upravuje ju okrem všeobecnej právnej úpravy, ako je pracovný zákonník či bezpečnostné predpisy, aj množstvo osobitných predpisov. Práve tieto špecifické právne normy obsahujú množstvo práv a povinností pre Vás ako podnikateľa, ktoré sa vzťahujú aj na Vašich zamestnancov. Poskytujeme právne poradenstvo formou školení, prednášok a workshopov, predmetom, ktorých sú práve tieto špecifické právne predpisy, podľa oblasti podnikania, v ktorej klient vykonáva svoju činnosť.

Poskytovanie týchto právnych služieb predstavuje formu vzdelávaniaklienta ako aj zamestnancov v právnej problematike upravujúcej oblasť, v ktorej podniká, či už je to stavebníctvo, autodoprava, zdravotníctvo alebo tvorba webstránok.Realizujeme prednášky a workshopyv priestoroch klienta alebo priestorochsídla našej advokátskej kancelárie. Tieto školenia nie sú náhradou ani alternatívouprávneho zastupovania či odborného vzdelania, je to doplnenie právnych aspektovpodnikania a jeho prepojenia s praktickými témami z právnej praxe. Cieľom právneho poradenstva je šetriť klientom finančné prostriedky na súdne spory či rôzne pokuty, včasným vyškolením zamestnancov, tak aby predvídavo vedeli predísť porušeniu zákonných povinností.

Pracovné právo

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Našim klientom vyhodnotíme pracovné podmienky ich zamestnancov a nastavíme tieto vzťahy tak, aby spĺňali zákonne podmienky. Pripravíme zmluvy, pracovné poriadky, interné predpisy, prehodnotíme a zosúladíme už existujúcu dokumentáciu s aktuálnou právnou úpravou.

Pomáhame klientomv prípadoch, keď zamestnanec neplní riadne svoje povinnosti z pracovného pomeru, zamestnanec uplatňuje nároky z pracovného úrazu alebo choroby z povolania,  spôsobil svojím konaním zamestnávateľovi škodu,či v prípade ak je zamestnávateľžalovaným v spore o určenie neplatnosti zrušenia pracovného pomeru, či má záujem ukončiť pracovný pomer so zamestnancom.

Poskytujem taktiež právny servis pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pri prevode podniku alebo jeho časti, ako aj pri ochrane osobných údajov a bezpečnosti a zdravia pri práci zamestnancov.

POTREBUJETE POMÔCŤ S PRÍPRAVOU ZMLÚV?