SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Zastupovanie v konaní pred súdmi a pred inými orgánmi verejnej moci

Poskytujeme komplexný právny servis pri zastupovaní klientov pred súdmi či inými orgánmi verejnej moci. Každý vzniknutý spor našich klientov sa snažíme riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou, čím im tak šetríme finančné prostriedky ako aj čas, vzhľadom na nižšiu finančnú a časovú náročnosť mimosúdneho urovnania sporu. Napriek tejto snahe, mnohokrát je jediným riešením, uplatnenie práv súdnou cestou. Komplexný právny servis poskytujeme či je klient v pozícii žalobcu, či žalovaného.

Klientov zastupujeme v konaniach pred civilnými súdmi, a to na základe civilného sporového poriadku, civilného mimosporového poriadku ako aj správneho súdneho poriadku. Na základe žaloby súd rozhoduje  najmä o splnení povinnosti, či o nároku na usporiadanie práv a povinností strán, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu, o určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem, alebo určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu.

Poskytovanie právneho servisu spočíva v spisovaní žalôb, či iných podaní, predkladaní dôkazov, uplatňovaní všetkých prostriedkov procesnej obrany a útoku. Vykonávame všetky zákonné úkony, ktoré sú v prospech klienta, podávame riadne ako aj mimoriadne opravné prostriedky. Následne uplatňujeme právoplatné exekučné tituly v exekučnom konaní.

POTREBUJETE POMÔCŤ SO ZASTUPOVANÍM PRED SÚDMI?