Naša advokátska kancelária poskytuje odborné právne poradenstvo osobám, ktoré nie sú podnikateľmi, prípadne sa právny problém netýka podnikateľskej činnosti.

Pripravujeme a spisujeme zmluvy medzi občanmi, hájime práva spotrebiteľov ako slabšej strany v zmluvnom vzťahu. Právne zastupujeme a radíme klientom počas dedičského konania, pri náhrade spôsobenej škody, či pri vymáhaní pohľadávok. Zastupujeme klientov v rozvodovom konaní či pri úprave práv a povinností k maloletým deťom.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v rámci trestného konania.
Taktiež poskytuje odborné právne poradenstvo klientom ako zamestnancom v rámci ich pracovnoprávnych vzťahov. Poskytujeme odbornú ochranu vlastníckeho, spoluvlastníckeho práva a práv k cudzím veciam.

Naša advokátska kancelária zastupuje profesionálnych vojakov a policajtov a uplatňuje ich práva predovšetkým zo sociálneho zabezpečenia.

Príprava a spisovanie zmlúv

Komplexný právny servis pri príprave, posúdení, analyzovaní, pripomienkovaní, a spisovaní akýchkoľvek zmlúv podľa zmluvných typov v občianskom zákonníku.

Viac informácií ►

Vymáhanie pohľadávok

Dlží Vám fyzická alebo právnická osoba peniaze, ktoré nemôžete vymôcť? Poskytujeme právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok z rôznych titulov.

Viac informácií ►

Dedičské konanie

Komplexné právne poradenstvo poskytujeme pri vypracovaní závetu, vypracovaní listiny o vydedení,ale i pozostalým v dedičskom konaní pri vypracovávaní dedičských dohôd.

Viac informácií ►

Právo na ochranu spotrebiteľa

Veľmi aktuálnaje v súčasnosti spotrebiteľská problematika, ktorá spočíva v ochrane slabšej zmluvnej strany, ktorá v tomto zmluvnom vzťahu nie je podnikateľom.

Viac informácií ►

Náhrada škody v občianskom práve

Zastupujeme klientov pri nahrádzaní škody, ktorá vznikla či už na nehnuteľnom alebo hnuteľnom majetku a veciach, alebo škoda, ktorá vznikla na fyzickom alebo duševnom zdraví.

Viac informácií ►

Pracovné právo pre zamestnancov

Poskytujeme právne poradenstvo zamestnancom v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Klienta zastupujeme v konaní pred súdmi, bez ohľadu na to, či je žalobcom či žalovaným.

Viac informácií ►

Zastupovanie v konaní pred súdmi a pred inými orgánmi verejnej moci

Klientov zastupujeme v konaniach pred civilnými súdmi, na základe civilného sporového poriadku, civilného mimosporového poriadku ako aj správneho súdneho poriadku.

Viac informácií ►

Ochrana vlastníckeho, spoluvlastníckeho práva a práv k cudzím veciam

Ochrana vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a to nielen v prípade neoprávnených zásahov zo strany tretích osôb.

Viac informácií ►

Právo profesionálnych vojakov, policajtov a sociálneho zabezpečenia

Ťažiskom tejto oblasti je predovšetkým výsluhové zabezpečenie v súlade so Zákonom o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Viac informácií ►

Trestné právo

Komplexný právny servis pre obhajobu obvineného, obžalovaného, ako aj zastupovanie poškodeného.

Viac informácií ►

Rozvod a výživné

Rozvod manželstva, úpravu pomerov maloletých detí a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Viac informácií ►

POMÁHAME, LEBO NÁM NA VÁS ZÁLEŽÍ

Pracujeme ako jeden tím, aby sme našim klientom poskytli najvyššiu možnú kvalitu právneho poradenstva