Odmena advokátov je upravená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena advokáta sa určuje predovšetkým na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene, teda výška odmeny advokáta je stanovená vyhláškou. Odmena sa podľa vyhlášky určuje taktiež v súdnom spore, a to pre výpočet náhrady trov právneho zastúpenia pre tú stranu, ktorá súdny spor vyhrala, v pomere, v akom bola úspešná.

Celková výška odmeny advokáta sa vypočíta tak, že najprv sa určí základná sadzba tejto odmeny, čo je vlastne cena za jeden úkon advokáta v plnej výške. Následne sa táto suma, podľa nižšie uvedených pravidiel, násobí, a to podľa počtu úkonov vykonaných advokátom.

Základná sadzba tejto odmeny určovanej vyhláškou, teda cena za jeden úkon advokáta v plnej výške, sa stanoví podľa hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva (napr. podľa výšky dlžnej sumy alebo hodnota nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zmluvy) alebo podľa sadzby trestu odňatia slobody.

Túto výšku ceny za jeden úkon podľa hodnoty veci alebo práva si môžete vypočítať v Kalkulačky, sekcia Trovy>.  Do danej kolónky “hodnota prevzatej veci” je potrebné zadať hodnotu veci alebo práva (napr. dlžnú sumu, ktorá je predmetom súdneho sporu alebo hodnotu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zmluvy) a vypočítaná suma je cena jedného úkonu advokáta.

Všetky výnimky a špecifiká uvádzame nižšie v tabuľke spolu s výškou ceny jedného úkonu alebo spôsobom ako je možné túto cenu určiť. Samozrejme konečná suma závisí od počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Nižšie uvádzame, ktoré konkrétne úkony si advokát môže spoplatniť, a aj v akej výške (napr. vo výške polovice základnej sadzby, alebo jednej tretiny, atď.)

Odmena sa zvyšuje o režijný paušál, ktorého výška sa každý rok mení a pre rok 2023 je 12,53 EUR. Taktiež sa zvyšuje o DPH, ak je advokát platcom DPH. V prípade, ak advokát v jednej veci zastupuje viac osôb, tak sa odmena znižuje o 50 % za každú ďalšiu osobu, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní týchto osôb.

Zároveň má advokát popri nároku na odmenu aj nárok

  1. na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
  2. na náhradu za stratu času, pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, a teda advokát musí tráviť čas cestovaním.

Cestovné náhrady ako aj náhradu za stratu času, pri úkonoch právnej služby vykonávaných mimo miesto sídla advokáta, si môžete vypočítať v Kalkulačky, sekcia Výpočet náhrady cestovného>.

CENNÍK V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH:

Ak je možné určiť výšku peňažného plnenia alebo ceny veci alebo práva napr. výška dlžnej sumy, náhrady škody, bezdôvodného obohatenia , hodnotu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zmluvy sa zadá do tejto kalkulačky ako “hodnota prevzatej veci
Ak nie je možné určiť výšku peňažného plnenia alebo ceny veci alebo práva (napr. rozvod, určenie vlastníckeho práva): 96,31  EUR
Opakujúce sa plnenie (napr. splátkový kalendár): súčet plnení (napr. splátok) sa zadá do tejto kalkulačky ako “hodnota prevzatej veci”
Opakujúce sa plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo na neurčitý čas (napr. výživné): päťnásobok ročného plnenia (5 x 12 x výška mesačného výživného) sa zadá do kalkulačky ako “hodnota prevzatej veci”
Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia: súčet splátok, ktoré sú splatné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie sa zadá do kalkulačky ako “hodnota prevzatej veci”
Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva: hodnota podielu sa zadá do kalkulačky ako “hodnota prevzatej veci”
Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov: hodnota podielu jedného z manželov sa zadá do kalkulačky ako “hodnota prevzatej veci”
Správa majetku: 10% hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku
Ochrana osobnosti, ak sa nežiada náhrada majetkovej ujmy: do kalkulačky ako “hodnota prevzatej veci” sa zadáte suma 1000,- EUR
Zastupovanie spotrebiteľa v spotrebiteľskom spore:  96,31 EUR
Zastupovanie fyzickej osoby, ak predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie:  96,31 EUR
Zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi: 208,67 EUR
Zastupovanie v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku 208,67 EUR
V dávkových veciach sociálneho poistenia 208,67 EUR
Vo veciach sociálnych služieb 208,67 EUR
Zastupovanie pri preskúmavaní rozhodnutia o priestupkoch 208,67 EUR

Úkony, za ktoré si advokát účtuje odmenu v plnej výške:

a) prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,

b) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,

c) písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,

d) účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,

e) vypracovanie právneho rozboru veci,

f) rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,

g) návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania,

h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

 

Úkony, za ktoré si advokát účtuje odmenu vo výške jednej polovice:

a) návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,

b) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,

c) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takému návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu,

d) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, kratšia ako jedna hodina,

e) ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, kratšia ako jedna hodina,

f) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach.

Za zastúpenie na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny. Za zastúpenie na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí odmena vo výške jednej štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny.

CENNÍK V TRESTNOPRÁVNYCH A PRIESTUPKOVÝCH VECIACH:

Vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí: 44,25 €
V konaní o priestupkoch: 44,25 €
Vo veciach, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov: 88,50 €
Vo veciach, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov: 132,75 €
Vo veciach, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest: 177  €

Úkony, za ktoré si advokát účtuje odmenu v plnej výške:

a) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,

b) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,

c) účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo na konaní pred súdom alebo iným orgánom, na konaní o dohode o vine a treste, na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,

d) návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie,

e) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

 

Úkony, za ktoré si advokát účtuje odmenu vo výške dvoch tretín:

a) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu; dĺžka trvania porady alebo rokovania s klientom, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa preukazuje potvrdením príslušného ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody,

b) rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu.

 

Úkony, za ktoré si advokát účtuje odmenu vo výške jednej polovice:

a) návrh na zabezpečenie dôkazu,

b) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,

c) návrhy a sťažnosti vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, okrem návrhu na obnovu konania,

d) účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania.

 

Úkony, za ktoré si advokát účtuje odmenu vo výške jednej tretiny:

a) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, kratšia ako jedna hodina,

b) ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, kratšia ako jedna hodina.

 

Úkony, za ktoré si advokát účtuje odmenu vo výške jednej štvrtiny:

a) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach,

b) zastupovanie alebo obhajoba na pojednávaní, pri ktorom sa iba vyhlásilo rozhodnutie, alebo zastupovanie a obhajoba na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci.

 

Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí obhajcovi okrem odmeny za vyššie uvedené úkony aj odmena vo výške štvornásobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.

POMÁHAME, LEBO NÁM NA VÁS ZÁLEŽÍ

Pracujeme ako jeden tím, aby sme našim klientom poskytli najvyššiu možnú kvalitu právneho poradenstva