PLATENÁ KONZULTÁCIA

Platená konzultácia Vám poskytne komplexný právny servis, riešenie Vášho problému ako aj návrh konkrétnych krokov. Správy sa nezverejňujú a vybavujú sa bezodkladne. Po spracovaní správy Vám obratom zašleme cenový návrh – zálohovú faktúru. Pokiaľ Vám budú naše cenové podmienky vyhovovať a uhradíte zálohovú faktúru, do dvoch pracovných dní Vám zašleme spracovanú analýzu s konkrétnymi riešeniami Vášho právneho problému alebo Vás budeme telefonicky kontaktovať s návrhom ďalšieho postupu, najmä v prípade potreby doplnenia ďalších informácií alebo dokumentov.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
Túto formu poradenstva poskytujeme iba fyzickým osobám

Vaša otázka nebude spracovaná prioritne a bude anonymne zverejnená na tejto stránke aj s odpoveďou. Bezplatná konzultácia má len informačný charakter a nepredstavuje komplexný právny servis. Pomôže Vám zorientovať sa v problematike, ale neponúka konkrétne kroky, ktoré sú potrebné pre vyriešenie problému.

Vaše otázky

Odpovede na položené otázky verejnosti z jednotlivých kategórií nájdete v sekcii Otázky a odpoved >>.

Ak potrebujete vypočítať napríklad súdne poplatky, trovy, zrážky zo mzdy atď. pozrite naše Kalkulačky >>.

Podmienky používania Online poradne

PLATENÁ KONZULTÁCIA
Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:
• otázka užívateľa webstránky v rámci portálu PLATENÁ KONZULTÁCIA je neverejná a advokátska kancelária ju neuverejňujeako ani odpoveď na túto otázku
• odpoveď na otázku užívateľa webstránky v rámci portálu PLATENÁ KONZULTÁCIA je právna služba poskytovaná advokátskou kanceláriou v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,právnou službou je výlučne služba, ktorú advokátska kancelária dodá užívateľa webstránky v rámci portálu PLATENÁ KONZULTÁCIA na základe potvrdenej a uhradenejzálohovej faktúry
• odpoveď na otázka užívateľa webstránky v rámci portálu PLATENÁ KONZULTÁCIA je ako právna služba spoplatnená v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, výšku trov si užívateľ môže predbežne vypočítať: https://stlegal.sk/kalkulacky/trovy/ prípadne získať informáciu na https://stlegal.sk/tarifna-odmena-advokata-za-zastupovanie-v-obcianskom-konani-za-ine-ukony-pravnej-sluzby/
• po zaslaní otázky užívateľomwebstránky v rámci portálu PLATENÁ KONZULTÁCIA, mu advokátska kancelária spravidla bezodkladne zašle cenový návrh v podobe zálohovej faktúry vrátane DPH a réžijného paušálu
• advokátska kancelária si vyhradzuje právo odmietnuť, nereagovať na otázky užívateľa webstránky v rámci portálu PLATENÁ KONZULTÁCIA, ktoré obsahujú vulgarizmy, hrubé výrazy, nie sú dostatočne konkrétne alebo nemajú právny charakter
• po akceptáciicenového návrhu a úhrady zálohovej faktúry zaslanej užívateľoviwebstránky, mu vzniká nárok na odpoveďbuď písomne spravidla v lehote do dvoch pracovných dní, s výnimkou ak je potrebné doplniť ďalšie informácie prípadne dokumenty alebo formou osobného stretnutia dohodnutého podľa časových možností advokátskej kancelárie v trvaní najviac 1 hodiny, zároveň vzniká užívateľovi webstránky nárok na tri súvisiace podotázky
• cenový návrh platí sedem kalendárnych dní odo dňa jeho zaslania užívateľoviwebstránky, pokiaľ v rámci lehoty sedem kalendárnych dní nedôjde k jeho akceptácii a úhrade zálohovej faktúry, cenový návrh zaniká
• pokiaľ si užívateľ webstránky a advokátskakancelária dohodnú ďalšie právne služby,podmienky a cena týchto právnych služieb si dohodne advokátska kanceláriaosobitne a priamo s užívateľomwebstránky
V prípade, akužívateľ webstránkynesúhlasí s uvedenými podmienkami portálu PLATENÁ KONZULTÁCIAalebo ich časťou, musí bezodkladneukončiť užívanie portáluPLATENÁ KONZULTÁCIA.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:
• Otázka užívateľa webstránky v rámci portálu BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA je verejná a advokátska kancelária je oprávnená podľa vlastného uváženia uverejniť otázku zaslanú prostredníctvom portálu BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA ako aj odpoveď na túto otázku,
• Odpoveď na otázku zaslanú prostredníctvom portálu BEZPLATNÁ KONZULTÁCIAje určená len prevšeobecné informačné účely a získanie základnej, všeobecnej orientácie v problematike, bez hodnotenia listinných alebo iných dôkazov a bez právneho zastúpenia vo veci, nepovažuje sa za kvalifikované poskytnutie právnej služby advokátom ani ju nenahrádza, alebo za právne riešeniekonkrétneho právneho problému, taktiež nezakladá právny vzťah medzi užívateľa webstránkya advokátskou kancelárioua poskytnutá odpoveď môže byť použitá len informatívne, na osobné účely a na vlastní riziko,
• zaslaním otázky prostredníctvom portálu BEZPLATNÁ KONZULTÁCIAnevzniká užívateľovi webstránky nárok na odpoveď,
• advokátka kancelária nie je povinná odpovedať na otázkuprostredníctvom portálu BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA,
• advokátka kancelária poskytuje odpoveď na otázkuprostredníctvom portálu BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA podľa svojich časových možností spravidla do 5 pracovných dní,podľa uváženia a výberu
• advokátska kancelária neposkytujebezplatné konzultácie telefonicky,
• otázka zaslaná prostredníctvom portálu BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA musí byť konkrétna a obsah nesmie obsahovať vulgarizmy, či hrubé výrazy alebo odporovať dobrým mravom,
• v prípade náročnosti a rozsiahlosti otázky je advokátska kancelária oprávnená ponúknuťužívateľovi webstránky platené služby,
• bezplatná právna pomoc je poskytovaná podľa ustanovenia § 24 odsek4 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.
V prípade, akužívateľ webstránkynesúhlasí s uvedenými podmienkami portálu BEZPLATNÁ KONZULTÁCIAalebo ich časťou, musí bezodkladneukončiť užívanie portáluBEZPLATNÁ KONZULTÁCIA.