Vaše otázky

Dobrý deň, sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku, zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Namiesto úrokov z omeškania podľa tejto sadzby určenej (sadzba ECB + 9 %) môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania, zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky má povinnosť uverejniť na svojom webovom sídle informáciu o aktuálnej výške úrokov z omeškania určenej podľa § 369 ods. 2 ObchZ. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky môže na svojom webovom sídle uverejniť aj historický prehľad vývoja výšky úrokov z omeškania určenej podľa § 369 ods. 2 ObchZ.

Vo Vašom prípade je ročná úroková sadza zákonná vo výške 9.25%.

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že premlčacia doba v obchodno-záväzkových vzťahoch je 4-ročná.

Dobrý deň, každá banka má vlastné pravidlá posudzovania bonity klientov. Taktiež to závisí od výšky Vášho príjmu, od výšky Vašich záväzkov ako aj právneho dôvodu ich vzniku, od toho či ste registrovaný v úverovom registri atď.. Uvedené Vám môžu vyhodnotiť jedine oslovené banky.

Dobrý deň, pri výpovedi nájomnej zmluvy je výpovedná doba tri mesiace a začína plynúť vo Vašom prípade 1.10.. Je možné dohodnúť  sa písomne na inom termíne ukončenia nájmu dohodou o dodatku k nájomnej zmluve. Do ukončenia nájmu aj počas plynutia výpovednej doby je povinný platiť dohodnutý nájom.
Pokiaľ sa v dohodnutom termíne nevysťahuje bude nutné podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti.

Dobrý deň, pre nadobudnutie nehnuteľnosti vydržaním je nutné splniť viacero podmienok:

• Vlastník musí byť v dobrej viere, že pozemok je jeho. To znamená, že držiteľ po celú dobu užíva pozemok v presvedčení, že je jeho vlastníkom. Pokiaľ si je držiteľ vedomý toho, že nie je vlastníkom, nie splnená podmienka dobromyseľnosti. Samotné dlhodobé užívanie cudzej nehnuteľnosti nezakladá právny nárok na vydržanie

  • Oprávnený držiteľ by mal nehnuteľnosť užívať viac ako 10 rokov. Do tejto držby sa započítava aj držba jeho právneho predchodcu.

Vydržanie sa robí formou notárskej zápisnice. Notár bude od oprávneného držiteľa požadovať vyjadrenie obce, súhlasy dedičov po vlastníkoch, ktorí sú uvedení v Pozemnoknižnej vložke alebo v Liste vlastníctva. Ak je pri neznámom vlastníkovi vyznačená správa Slovenského pozemkového fondu (SPF), bude notár vyžadovať aj súhlas SPF.

Je pravdepodobné, že k usporiadaniu pozemku budete potrebovať aj geometrický plán.
V prípade, že notárovi dodáte všetko potrebné, vyhotoví Vám notársku zápisnicu – Osvedčenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorú Okresný úrad, odbor katastra v lehote šesťdesiat dní zapíše do katastra nehnuteľností.

Inak je potrebné obrátiť sa súd, notára prípadne obec za účelom začatia dodatočného dedičského konania a následne sa dohodnúť s dedičmi.

 

Dobrý deň,

V súlade so zákonom č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov sa  pre konanie o rozklade použije všeobecný predpis o správnom konaní, ktorým je Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V správnom poriadku je odvolacie konanie upravené od § 53 a nasl. a konkrétne v § 61 je úprava týkajúca sa rozkladu.

Dobrý deň, v danej veci je potrebné čo najskôr podať trestné oznámenie, vzhľadom na to, že je tu dôvodné podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov a následne podať žalobu na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia, pokiaľ nárok na vrátenie peňazí nebude aj s úrokmi zaplatený počas trestného konania.

Dobrý deň,

podľa § 7b odsek 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, spoločenstvo môže uzavrieť zmluvu o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.

Podľa § 7c odsek 2 uvedeného zákona, Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú týmto zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva. Predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie podľa § 7c odsek 2 písmena e) použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv.

Predseda má právo rozhodovať o všetkých záležitostiach spoločenstva, pokiaľ nie sú zákonom o vlastníctve bytov, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva. Toto oprávnenie je ale zásadne obmedzené oprávnením zhromaždenia vymedzeným takmer rovnako v odseku 9 tohto paragrafu.

Preto je veľmi dôležité presne vymedziť v zmluve o spoločenstve práva a povinnosti týchto dvoch orgánov spoločenstva, aby všetky kompetencie predsedu neboli vylúčené kompetenciami zhromaždenia.

Podľa odseku 9 písmeno i) uvedeného paragrafu, Zhromaždenie rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru a o vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov.

Vo Vašom prípade je podstatný obsah zmluvy o spoločenstve. Predseda však zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí.

Dobrý deň, samotná nevera nie je trestným činom je však konaním proti dobrým mravom a môže byť zohľadňované jednak v občiansko-právnych konaniach jednak aj v trestnom konaní. Zohľadňuje sa však napríklad pri rozvode manželstva či vrátení daru.

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.