SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Trestné právo

Obhajoba obvineného, obžalovaného 

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo počas trestného konania, od prvých úkonov v prípravnom konaní až po zahladenie odsúdenia. Odborne poradíme už pri vznesení obvinenia, využijeme všetky zákonné prostriedky na obranu obvineného či obžalovaného. Podávame v mene klienta sťažnosti, poskytujeme odborné poradenstvo pri zadržaní v cele, pri vzatí do väzby, pri uzatváraní dohody o vine a treste, zmieri, pri nahrádzaní škody poškodeným, ako aj počas celého súdneho konania.

Pripravíme, vypracujeme a podávame trestné oznámenia, návrhy, žiadosti, sťažnosti, odvolania, dovolania, návrhy na obnovu konania, návrhy na mimoriadne dovolanie.

Taktiež zastupujeme klienta, ktorý bol právoplatne odsúdený a je vo výkone trestu, pripravujeme žiadosti o vydanie rozhodnutia o osvedčení, žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosti o zahladenie odsúdenia, žiadosti o milosť.

Zastupovanie poškodeného 

V trestnom konaní zastupujeme poškodeného, tak aby boli riadne uplatnené jeho práva. Uplatňujeme nároky na náhradu škody, jednak škody skutočnej a jednak škody nemajetkového charakteru. Poskytujeme ochranu v rovine náhrady majetkovej ujmy ako ujmy nemajetkovej spôsobenej zásahom do základných práv a slobôd, najmä obetiam trestných činov, dopravných nehôd, ako aj pri strate blízkej osoby.

POTREBUJETE POMÔCŤ S OBHAJOBOU ALEBO ZASTUPOVANÍM?