Vaše otázky

Dobrý deň, sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku, zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Namiesto úrokov z omeškania podľa tejto sadzby určenej (sadzba ECB + 9 %) môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania, zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky má povinnosť uverejniť na svojom webovom sídle informáciu o aktuálnej výške úrokov z omeškania určenej podľa § 369 ods. 2 ObchZ. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky môže na svojom webovom sídle uverejniť aj historický prehľad vývoja výšky úrokov z omeškania určenej podľa § 369 ods. 2 ObchZ.

Vo Vašom prípade je ročná úroková sadza zákonná vo výške 9.25%.

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že premlčacia doba v obchodno-záväzkových vzťahoch je 4-ročná.

a

Dobrý večer, chcem sa spýtať ,čo mám robiť, keď stále všetky dlhy po exmanželovi splácam len ja. Majetkovoprávne som sa bála dať, lebo ma vždy vedel psychicky spracovať a zahrať to na mňa. Dokumenty o majetku si dal na seba napísať majetok mu zostal všetok a v dlhoch som figurovala ja ako dlžník, keďže bol večne nezamestnaný. Keďže som po rozvode mala maminu v zlom stave nesmela som do prace sľúbil, že spláca, lebo robil v zahraničí. keď som sa odsťahovala a kúpila dom za mamine peniaze, prestal splácať. No majetok si nechal samozrejme ja splácam teraz všetko hneď ako sa mame poľavilo. Len všetci exekútori napádajú mňa a jeden dlh mal splácať so mnou kde figuruje on ako dlžník a ja spoludlžník a keďže pracuje u brata ten mu zrejme upravil plat aby to nemusel splácať. Chcem sa spýtať, keď toto všetko vyplatím či. Sa da dajako od neho vymôcť peniaze späť? Momentálne si nemôžem dovoliť právnika lebo dokopy splácam zo 610 v čistom splátky mám 355e plus elektrika mobil plyn voda cesta do prace. Keď to splatím dá sa nejako získať časť peňazí späť? Vedel by takéto dačo právnik zastať na súde a vymôcť peniaze vrátane nejakého odškodného?? A koľko by ma stal právnik v takomto prípade? Podľa mňa je toto len obohacovanie sa na človeku stále som mu dačo platila, viem je to moja chyba nemala som byť naivná, pokiaľ neprišiel ten súd chcel som v tichosti splatiť a žiť aj pokojne život ale mám starosti s maminou a ešte kvôli nemu živorím, tak mi došla trpezlivosť. Ďakujem za prípadnú odpoveď, už neviem na koho sa obrátiť. Prepáčte že vás zaťažujem.

Dobrý deň, ak do troch rokov od rozvodu, teda od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ak ako dlžník dlh sama plníte, aj keď ste s manželom spoludlžníci, ste oprávnená požadovať náhradu vo výške polovice.

V prípade, ak si nemôžete dovoliť advokáta, je potrebné obrátiť sa na centrum právnej pomoci.

Dobrý deň, bez preštudovania písomných podkladov, nie je možné vyjadriť sa k predmetným dlžný sumám.

V zmysle novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ste ako dlžníka oprávnená domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom, pričom sa môže takto domáhať zbavenia svojich dlhov raz za 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Návrh na vyhlásenie konkurzu môžete podať, len ak je proti Vám vedená exekúcia, inak sa zbavenia dlhov môže domáhať len prostredníctvom splátkového kalendára.

Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený advokátom alebo Centrom právnej pomoci, pokiaľ sám nemá právnické vzdelanie 2.stupňa.

 

Dobrý deň, v prvom rade by bolo by vhodné ho písomne vyzvať. Pokiaľ nebude reagovať, tak následne bude potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kde prílohou bude doklad o tom, že ste mu peniaze požičali (výpis z účtu alebo zmluva alebo čestné prehlásenie svedka, ktorý bol svedkom požičania). Návrh je možné podať formou návrhu na upomínacie konanie, v takom prípade bude poplatok o polovicu nižší.

Pokiaľ však išlo o dar, v takom prípade bude potrebné ho najprv písomne vyzvať na vrátenie daru. Ak dar nevráti, tak sa podá žaloba na súd o vrátenie daru. Dar možno požadovať späť vtedy, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. K žalobe bude potrebné taktiež doklad o tom, že ste mu peniaze darovali.

Obe žaloby je potrebné podať v trojročnej lehote od toho dňa, keď Vám mal vrátiť pôžičku alebo dar.

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.