Vaše otázky

Dobrý deň, sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa.

Z uvedeného je zrejmé, že má ísť o dve rozdielne osoby. Ak však je na jednej strane osoba právnická a na druhej strane osoba fyzická je táto podmienka naplnená.

Uvedené konanie je však určite neštandardné, avšak keďže nepoznáme bližšie okolnosti, nie je možné sa kvalifikovanejšie vyjadriť, posúdiť platnosť takejto zmluvy či existenciu nároku na odmenu sprostredkovateľa.

a

Dobrý deň, dovoľujem si Vás týmto požiadať o bezplatnú právnu konzultáciu vo veci predkupného práva. Som vlastníčkou pozemku /tvoreného z dvoch susediacich parciel/ a súčasne ¼ vlastníčkou prislúchajúceho pozemku, ktorý tvorí prístupovú cestu k môjmu pozemku. Vzhľadom na skutočnosť, že som sa rozhodla pozemok predať, tak som v zmysle zákona ponúkla ostatným spoluvlastníkom prístupovej cesty predkupné právo k predmetnému pozemku ako celku aj spolu s prístupovou cestou, nakoľko keby som im ponúkla iba prístupovú cestu samotný pozemok by sa pre mňa stal nepoužiteľným, bezcenným a nepredajným. Takže som im ponúkla pozemok v celku aj s podielom na prístupovej ceste a za celkovú sumu, v ktorej som nešpecifikovala cenu za jednotlivé pozemky ani konkrétne cenu za m2. Nakoľko sa jedná o susedov, ktorí si v minulosti povinnosť predkupného práva nesplnili voči bývalej vlastníčke pozemkov mojej starej mame a jeden spoluvlastník aj voči mne /premlčacia lehota 3 rokov ešte neuplynula/, myslela som si že to bude bezproblémové a predkupné právo si neuplatnia. Spoluvlastníci sa však spolu dohodli a v zákonnej lehote mi odpísali, že si uplatňujú predkupné právo avšak iba na môj podiel pozemku, ktorý tvorí prístupovú cestu a celkovú sumu za pozemok v celku aj s prístupovou cestou, ktorú som im ponúkla si vydelili počtom m2 a vyrátali si cenu za svoje podiely, čiže cenu za prístupovú cestu si vlastne určili a vyrátali sami a súčasne ma vyzvali o zaslanie č. účtu a návrhu kúpnej zmluvy. Takže na moju ponuku reagovali svojou vyfabulovanou protiponukou, ktorá je pre mňa neprijateľná a likvidačná. Súčasne vo svojej protiponuke zle uviedli výmeru jedného z pozemkov o plus 1m2. Vzhľadom na uvedené som na ich protiponuku nereagovala, nakoľko nemám záujem a ani logicky nemôžem predať podiel na pozemku, ktorý tvorí prístupovú cestu k môjmu pozemku, a v konečnom dôsledku moja ponuka nebola spoluvlastníkom adresovaná v takomto znení. Vzhľadom na uvedené problémy a nemožnosť predať pozemok spolu s prístupovou cestou som sa rozhodla myšlienky predaja vzdať. Avšak opäť v zákonnej lehote /2 mesiacov od podania ponuky predkupného práva /som obdržala od jedného spoluvlastníka oznámenie, že nakoľko som bola zo zákona povinná im zaslať kúpnu zmluvu a č. účtu a neurobila som tak, tak mi oznamuje, že u notára bola zložená k úschove na moje meno suma na úhradu kúpnej ceny za jeho spoluvlastnícky podiel a súčasne je u notára pripravená kúpna zmluva, ktorú mám podpísať a po podpise mi budú vyplatené peniaze. Na jeho oznámenie som nereagovala, nakoľko mi nátlakom kladie podmienky, ktoré sú absolútne v rozpore s mojou ponukou – sám si stanovil cenu za m2, písomným nátlakom ma núti k podpisu zmluvy, ktorá je pre mňa nevýhodná a s ktorou nesúhlasím, nakoľko za týchto podmienok pozemok odmietam predať. Očakávam, že rovnaký list ešte obdržím aj od zostávajúcich spoluvlastníkov. Neviem ako postupovať, nakoľko je pre mňa nemysliteľné a nanajvýš nevýhodné predať podiel na prístupovej ceste k vlastnému pozemku, a v konečnom dôsledku takto moja ponuka spoluvlastníkom ani nebola formulovaná. Preto sa Vás chcem spýtať či som povinná im podiel na prístupovej ceste predať za cenu ktorú si určili spoluvlastníci, keď tak moja ponuka nebola formulovaná – cena za podiel na prístupovej ceste nebola špecifikovaná samostatne, nakoľko som im ponúkala pozemky ako celok aj s podielom na prístupovej ceste za jednu celkovú sumu. Je možné aby ma spoluvlastníci takto nútili k predaju môjho podielu za pre mňa nevýhodných podmienok, ktoré si sami stanovili, aj vzhľadom na skutočnosť, že som sa po týchto nepríjemnostiach a riziku znehodnotenia môjho pozemku bez prístupovej cesty, rozhodla od zamýšľaného predaja odstúpiť? Neviem ako ďalej a preto Vám budem veľmi vďačná za Váš právny názor. Ďakujem

Dobrý deň, vychádzajúc z Vami uvedených skutočností a v teoretickej rovine vzhľadom na nedostatok výslovnej právnej úpravy predkupného práva spoluvlastníkov v druhej časti Občianskeho zákonníka o vecných právach je potrebné v zmysle ustanovenia § 853 OZ vychádzať z analogickej aplikácie všeobecnej právnej úpravy predkupného práva, ktorá je obsiahnutá v ôsmej časti Občianskeho zákonníka upravujúcej záväzkové právo – § 602 a nasl. OZ., s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú iba zmluvného predkupného práva.

V zmysle § 606 OZ, kto je oprávnený kúpiť vec, musí zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne.

Pravidlá ponuky a jej prijatie požadujú, aby boli dostatočne zrozumiteľné a presné a aby bolo jasné, za akých okolností sa oprávnený rozhoduje o tom, či predkupné právo využije. Ak zaviazaný ponúkne oprávnenému vec na kúpu bez toho, aby ju ponúkol aj inému, cena ponúknutá iným neexistuje. V takom prípade musí oprávnenému ponúknuť cenu, ktorá zodpovedá všeobecnej úrovni ceny v mieste a v čase, príp. platným cenovým predpisom.

Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh. Prijatím návrhu je však odpoveď, ktorá vymedzuje obsah navrhovanej zmluvy inými slovami, ak z odpovede nevyplýva zmena obsahu navrhovanej zmluvy.

Dobrý deň, záleží najmä na tom, ako to máte upravené v zmluve, lebo zväčša to má prednosť pred zákonom.

Avšak podľa občianskeho zákonníka,  ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.

Nájom je možné platne predĺžiť aj dodatkom k pôvodnej zmluve ale aj úplne novou zmluvou.

Dobrý deň, v takom prípade je možné sa súdnou cestou domáhať absolútnej neplatnosti zmluvy, z dôvodu absencie vôle na strane predávajúcej, pripadne absencie spôsobilosti na právne úkony na základe lekárskeho posudku.

Dobrý deň, zmluva nemusí byť podpísaná v jeden deň, ani zákon nestanovuje lehotu pre podpisovanie, ibaže ste si ju dohodli v zmluve. Zmluva sa však považuje za uzatvorenú dňom posledného podpisu.

Dobrý deň, v danej veci je potrebné čo najskôr podať trestné oznámenie, vzhľadom na to, že je tu dôvodné podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov a následne podať žalobu na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia, pokiaľ nárok na vrátenie peňazí nebude aj s úrokmi zaplatený počas trestného konania.

Dobrý deň, pokiaľ uvedená veta nie rozväzovacou podmienkou, tak v takom prípade táto dohoda zostane platná, pokiaľ sa druha strana nedovolá neplatnosti z dôvodu uvedenia do omylu, prípadne pre rozpor s dobrými mravmi.

Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.

Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Dobrý deň, pokiaľ sú pri týchto vecných bremenách odlišné oprávnené resp. povinné osoby, v takom prípade by bolo vhodné pre každý takýto záväzkovo právny vzťah vyhotoviť osobitnú zmluvnú dokumentáciu.

Dobrý deň, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka majetok nadobudnutý dedením nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ide o Vaše výlučné vlastníctvo. Váš manžel nebude účastníkom zmluvného vzťahu, zmluvu podpisovať nemusí. Je výlučne Vaším rozhodnutím ako s týmto majetkom naložíte.

Dobrý deň, je možné podať návrh na súd na vyhlásenie úverovej zmluvy za neplatnú, alebo sa domáhať vydania bezdôvodného obohatenia vo výške poskytnutej pôžičky od osoby, ktorej peniaze z pôžičky reálne išli.

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.