SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Ochrana vlastníckeho, spoluvlastníckeho práva a práv k cudzím veciam

V rámci poskytovania právnych služieb zabezpečujeme účinnú ochranu vlastníckeho práva, či už k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a to nielen v prípade neoprávnených zásahov zo strany tretích osôb.

Pomáhame klientompri uplatňovaní práv z podielového spoluvlastníctva, najmä pri nehnuteľnostiach. Spory medzi spoluvlastníkmivyvstávajú z rozdielnej miery užívania a  hospodárenia so spoločnou vecou.Predmetom sporov je však prevažne zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Tieto spory sa prioritne snažíme urovnávať uzatvorením mimosúdnej dohody. Avšak pri zlyhaní mimosúdnych rokovaní zastupujeme klientov v konaní pred súdmi.

Taktiež poskytujeme právne poradenstvo pri ochrane práv zodpovedajúcim vecným bremenám, ako aj právam záložným a zádržným. Klientom ponúkame prípravu zmlúv týkajúcich sa ich vzniku, zmeny i zániku, prípadne sme pripravení zastupovať práva našich klientov v súdnom konaní.

POTREBUJETE PRÁVNU POMOC S OCHRANOU VLASTNÍCKÉHO PRÁVA?