SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Náhrada škody v občianskom práve

Poskytujeme komplexný právny servis pri uplatňovaní práv na náhradu spôsobenej škody. Zastupujeme klientov pri uplatňovaní nárokov zo škodovej udalosti, ktorá vznikla na nehnuteľnostiach alebo hnuteľnom majetku či veciach.

Taktiež uplatňujeme práva klientov, ktorým vznikla škoda na fyzickom alebo duševnom zdravíči priusmrtení blízkej osoby, a to vo forme náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrady za bolesť, náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch za poškodenie zdravia alebo za zásah do duševnej integrity.

Uplatňujeme práva na náhradu škody či už skutočnej alebo nemajetkovej ujmy fyzických osôb prineoprávnenom zásahu do ich občianskej cti, vážnosti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena, prejavov osobnej povahy, života a zdravia.

Zastupujeme klientov pri uplatňovaní práv, ktoré vznikli v dôsledku nezákonného rozhodnutia štátnych orgánov, súdov, vyšších územných celkov a obcí alebo ich nesprávnym úradným postupom. A v neposlednom rade zastupujeme poškodených v trestnom konaní.

POTREBUJETE POMÔCŤ S NÁHRADOU ŠKODY?