Vaše otázky

Dobrý deň,
záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
a) úroveň starostlivosti o dieťa,
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.
Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä
a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,
b) zastupovanie maloletého dieťaťa,
c) správa majetku maloletého dieťaťa.
Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.
Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.

Dobrý deň, predmetom dedičského konania by mali byť aj podiely na hnuteľných veciach. Pokiaľ súd nevyporiada podielové spoluvlastníctvo likvidáciou dedičstva napr. prikázaním veci za náhradu, príp. predajom, odkáže veriteľov kvôli spornosti majetku na osobitné konanie.

Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, alebo sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa pobytu, alebo poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa pobytu ani majetku.

Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný súd konajúci o dedičstve.

Dobrý deň, vzhľadom na to, že dieťa žije v Taliansku, ktoré je miestom jeho obvyklého pobytu, riadi sa aj výkon rodičovských práv talianskym právnym poriadkom. Štandardne k premiestneniu dieťaťa (presťahovaniu do iného štátu) je potrebný súhlas druhého rodiča. Ak ho ten nechce alebo nemôže udeliť, je potrebné sa obrátiť, za účelom jeho nahradenia, na príslušné talianske orgány, talianský úrad ochrany detí, resp. súd. Súd môže odsúhlasiť premiestnenie dieťaťa na Slovensko, aj keď otec nesúhlasí.
Pokiaľ dôjde k premiestneniu dieťaťa bez takého súhlasu, môže druhý rodič požiadať o vrátenie dieťaťa do štátu jeho obvyklého pobytu. Slovenské centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí vyzve matku, aby sa vrátila s dieťaťom do štátu jeho obvyklého pobytu. Ak sa matka aj tak nevráti, otec môže podať návrh na slovenský súd. Slovenský súd nariadi matke návrat, pokiaľ nebudú preukázané okolnosti, že by to nebolo v zaujme dieťaťa.

Pokiaľ otec nepožiada o návrat do jedného roka od premiestnenia dieťaťa, je možné považovať za nový obvyklý pobyt miesto, kde matka s dieťaťom odišla. Nič to však nemení na tom, že otec sa môže kedykoľvek obrátiť na súd, a ten bude celú vec skúmať.

Dobrý deň, vzhľadom na to, že dieťa žije v ČR, ktoré je miestom jeho obvyklého pobytu, riadi sa aj výkon rodičovských práv českým právnym poriadkom. Štandardne k premiestneniu dieťaťa (presťahovaniu do iného štátu) je potrebný súhlas druhého rodiča, pokiaľ nebol súdom zbavený rodičovských práv. Jeho súhlas je potrebný bez ohľadu na to či dieťaťu poskytuje starostlivosť. Ak ho tento rodič nechce alebo nemôže udeliť, je potrebné sa obrátiť, za účelom jeho nahradenia, na príslušné české orgány, český úrad ochrany detí, resp. súd. Súd môže odsúhlasiť premiestnenie dieťaťa na Slovensko, aj keď otec nesúhlasí.

Pokiaľ dôjde k premiestneniu dieťaťa bez takého súhlasu, môže druhý rodič požiadať o vrátenie dieťaťa do štátu jeho obvyklého pobytu. V takom prípade Slovenské centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí vyzve matku, aby sa vrátila s dieťaťom do štátu jeho obvyklého pobytu. Ak sa matka aj tak nevráti, otec môže podať návrh na slovenský súd. Slovenský súd nariadi matke návrat, pokiaľ nebudú preukázané okolnosti, že by to nebolo v zaujme dieťaťa.

Pokiaľ otec nepožiada o návrat do jedného roka od premiestnenia dieťaťa, je možné považovať za nový obvyklý pobyt miesto, kde matka s dieťaťom odišla. Nič to však nemení na tom, že otec sa môže kedykoľvek obrátiť na súd, a ten bude celú vec skúmať.

Dobrý deň,

pokiaľ ste investovali do nehnuteľnosti, ktorá nie je vo Vašom vlastníctve, môžte požadovať vrátenie tejto investície ako bezdôvodné obohatenie, ak viete  preukázať, že uvedené opravy, zhodnotenia domu boli hradené Vami, pokiaľ nedošlo k premlčaniu Vášho práva – uplynutiu dvojročnej subjektívnej lehoty od investovania. Je nutné ale upozorniť, že aj vlastník nehnuteľnosti si môže uplatniť bezdôvodné obohatenie za neplatené nájomné počas užívania nehnuteľnosti.

Pokiaľ spomínaný úver nie je zabezpečený nehnuteľnosťou, bude nutné preukazovať, že prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako úver, boli investované do nehnuteľnosti – a teda zjednodušene, že sa vlastník obohatil tým, čo v postate ušetril zo svojho majetku.

Výživné nie je možné započítať na žiadnu pohľadávku voči matke dieťaťa. Výživné, hlavne ak je určené súdnym rozhodnutím, platiť musíte bez ohľadu na Vaše finančné vzťahy s matkou dieťaťa.

Dobrý deň, môžete požiadať o náhradné výživné prostredníctvom ÚPSVaR, ktoré vypláca štát, s tým, že štát si to následne vymáha od povinného rodiča. Nižšie Vám uvádzam podrobné podmienky:

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade,

 • že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo
 • že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Žiadateľom môže byť:

 • rodič dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

K písomnej žiadosti sa prikladá:

 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné,
 • potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, alebo potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného zo zahraničia, alebo potvrdenie Centra,že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
 • potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku
 • potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo
 2. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak:

 1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoréje povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
 3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima.

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2 –násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.
Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba – sirota je vo výške:

minimálneho výživného, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

Po priznaní náhradného výživného je poberateľ povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene skutočnosti, ktorá je rozhodujúca na vyplácanie náhradného výživného najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny skutočnosti. Takéto skutočnosti sú najmä:

 • povinný uhradil výživné,
 • povinný podal návrh na zníženie výživného,
 • súd právoplatne rozhodol o zmene výšky výživného,
 • dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku,
 • zanikla vyživovacia povinnosť,
 • zmenila sa výška sirotského dôchodku.

Poberateľ je tiež povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie a to v lehote určenej úradom. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.

Žiadateľ o náhradné výživné podáva písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.