Vaše otázky

1. Rozvod

Dobrý deň, pokiaľ ide o príspevok na rozvedeného manžela, tak to či súd manželke tento príspevok prizná záleží od viacerých faktorov, najmä od výšky jej opodstatnených výdavkov ako aj od Vašich možností a schopností zabezpečiť si príjem. Taktiež môže brať súd do úvahy aj dôvody rozvodu ale aj dôvody tak Vašej ako aj jej invalidity. Posúdenie oprávnenosti a výšky nároku záleží avšak od posúdenia súdom.

Dobrý deň, v nadväznosti na Váš email Vám uvádzame nasledovné:
Návrh je možné podať, aj pokiaľ Vám nie je známa adresa Vášho manžela, zákon to nevylučuje. Avšak návrh musí obsahovať všetky zákonné náležitosti.

Je v kompetencii súdu, zistiť jeho pobyt, či už vo vlastných registroch alebo v registri obyvateľstva, tiež za pomoci polície.

V prípade vyčerpania týchto možnosti, môže súd ustanoviť opatrovníka, ktorý za neho bude vystupovať v konaní na súde.

Dobrý deň, v nadväznosti na Váš email, Vám uvádzam nasledovné:

K deťom majú rodičovské práva a povinnosti obaja ich rodičia, ktorí sú zapísaní v ich rodných listoch. Každý z rodičov môže samostatne rozhodovať o bežných záležitostiach detí. Ale o podstatných záležitostiach musia rozhodovať rodičia spolu, teda je potrebný súhlas oboch rodičov.

Presťahovanie detí do iného štátu patrí medzi podstatné záležitosti, a teda je potrebný súhlas obidvoch rodičov. Ak chcete presťahovať deti do Maďarska potrebujete súhlas otca detí. Ak súhlas nechce udeliť, je možné požiadať súd na Slovensku, ak deti žijú na Slovensku, o vyslovenie súhlasu s presťahovaním, a teda o nahradenie súhlasu druhého rodiča. Ak svoje deti presťahujete do Maďarska bez súhlasu otca a bez súhlasu súdu, ide o neoprávnené premiestnenie, čo môže byť považované za ich únos.

V slovenskom práve je otázka vysťahovania detí do zahraničia upravená v ustanovení § 35 zákona o rodine, „Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.“.

V prípade, ak máte záujem o poskytnutie našich právnych služieb pri žiadaní súhlasu s presťahovaním detí, prípadne pri rozvode pred súdom, môžete sa na nás bez obáv obrátiť. Poskytneme Vám právne poradenstvo a naše služby.

Dobrý deň, DNA testy za účelom potvrdenia alebo vylúčenia otcovstva si môžete nechať urobiť kedykoľvek v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach. Tieto testy sú spoplatnené.

V prípade, ak sa na základe uvedených testov vylúči, že ste otcom, a bude to prvýkrát kedy sa dôvodne dozviete, že nie ste otcom dieťaťa, tak môžete v trojročnej lehote, podať na súd návrh na zapretie otcovstva. Táto lehota sa začína dňom, kedy ste sa dozvedeli, že nie ste otcom dieťaťa.

V zmysle ustanovenia paragrafu 86 odsek 1 zákona o rodine, manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom.

2. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Dobrý deň, majetok nadobudnutý pred manželstvom zostáva výlučným vlastníctvom toho z manželov, ktorý ho vlastní. Následne všetko, čo ktorýkoľvek z manželov nadobudne počas manželstva patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, i keď zmluvu uzavrie len jeden z manželov.

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný a manžel, ktorý takýto súhlas neudelil sa môže domáhať jeho neplatnosti.
Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Manželia však môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Takáto dohoda musí mať formu notárskej zápisnice. V takom prípade je nadobúdaná vec vylúčená zo spoluvlastníctva manželov.

Pri zániku manželstva a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva sa prihliada na to, kto zo svojho výlučného majetku koľko prispel na majetok spoločný, ako aj koľko sa prispelo zo spoločného majetku na majetok patriaci do výlučného vlastníctva jedného z manželov.

Z uvedeného vyplýva, že Váš pozemok zostane vo Vašom výlučnom vlastníctve, ale pokiaľ nadobudnete inú nehnuteľnosť a dohodou ju nevylúčite z bezpodielového spoluvlastníctva, tak bude patriť obom manželom. A rovnako aj hypotekárny úver, i keď bude na zmluve figurovať len Vaše meno, tak banka, v prípade neplnenia záväzkov, bude oprávnená uspokojiť sa i zo spoločného majetku.

V obdobných prípadoch však banky obvykle požadujú uzatvorenie dohody formou notárskej zápisnice, ktorou sa tak hypotekárny úver ako i nadobúdaná nehnuteľnosť, vylúčia z bezpodielového spoluvlastníctva, tak aby druhý z manželov jednak nehnuteľnosť nevlastnil ale ani nebol povinný z úverovej zmluvy. Ak by však došlo k vyporadúvaniu bezpodielového spoluvlastníctva, bude nutné prihliadať, koľko išlo zo spoločného majetku jednak na uvedenú nehnuteľnosť a jednak na splácanie úveru.

 

Dobrý deň, podľa uvedeného ide o právne úkony nie bežného charakteru, tak prevod uvedených hnuteľných vecí ako aj uzatváranie zmlúv o pôžičkách. V zmysle Občianskeho zákonníka, samostatne môžu manželia vybavovať len bežné veci, na všetko ostatné je potrebný súhlas oboch manželov. Vzhľadom na absenciu tohto súhlasu z Vašej strany pri predaji týchto vecí ako aj pri uzatváraní zmlúv o pôžičkách sa môžete domáhať neplatnosti týchto právnych úkonov. Taktiež je na zváženie podanie trestného oznámenia, nakoľko došlo k privlastneniu si veci, ktorá bola súčasťou spoluvlastníctva manželov.

Taktiež môžete už za trvania manželstva požiadať o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva, a to zo závažných dôvodov, a najmä ak by jeho ďalšie trvanie odporovalo dobrým mravom. Následne môžte súdnou cestou žiadať jeho vyporiadanie.

Dobrý deň, majetok je možné vysporiadať len po zániku bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré zaniká až zánikom manželstva, teda právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Akékoľvek dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva uzavreté do toho okamihu sú neplatné. V praxi je však možné uzavrieť zmluvu o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Podľa judikatúry, investíciami vynaloženými na dom vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov nie je práca druhého z manželov vynaložená pri rekonštrukcii domu, obzvlášť ak ide o dom, ktorý obaja užívate.

Za určitých okolností je možné požadovať náhradu za užívanie majetku patriaceho do výlučného vlastníctva jedného z manželov.

V prípade platne uzatvorenej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je potrebné vyplatiť vyrovnací podiel, na ktorom sa dohodnete. Pokiaľ sa však nedohodnete, môže vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo súd.

Dobrý deň,

pri vysporiadaní práv k družstevnému bytu je rozhodujúca hodnota Vášho členského podielu k bytu, t.j. za akú sumu by sa mohlo odkúpiť členstvo od ostatných účastníkov v družstve. Nie je rozhodujúca cena, za akú sa odkupuje byt od družstva, ale hodnota za akú sa takýto byt predáva v danej lokalite. Veľmi zjednodušene je možné hodnotu tohto podielu v družstve vyčísliť ako trhová hodnota bytu znížená o sumu, ktorá by sa v danom období mala uhradiť pri odkupovaní bytu.

 

Ak vznikol nájom bytu počas manželstva jednému z manželov z toho titulu vznikol manželom aj spoločný podiel v družstve. Po zániku ma+nž

 

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorého predmetom je vyporiadanie hodnoty predtým spoločných práv a povinností spojených s užívaním družstevného bytu, sa vychádza z obvyklej ceny týchto práv ku dňu zániku spoločného členstva rozvedených manželov v družstve.

Dobrý deň, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Veci nadobudnuté pred uzavretím manželstva nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, patria doň len veci nadobudnuté po uzavretí manželstva, s výnimkou vyššie uvedených vecí, resp. spôsobov nadobudnutia bez ohľadu na to, kedy sa nadobudli.

Dobrý deň, bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.
Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

Z predmetnej zmluvy o úvere ste sa ako manželia stali dlžníkmi obaja. Vzhľadom na výšku sumy nejde však o bežnú vec a preto manžel mal získať Váš súhlas. Keďže úver vzal bez Vášho vedomia, možno zmluvu napadnúť ako neplatnú. Tejto neplatnosti je ale potrebné sa dovolávať súdnou cestou. Kým nerozhodne o tejto neplatnosti súd, zmluva sa má za platnú. Odporúčam Vám túto situáciu riešiť čo najskôr, navyše je to obmedzené trojročnou lehotou. V prípade úspechu v súdnom spore trovy konania a právneho zastúpenia bude znášať protistrana.

Dobrý deň, ak do troch rokov od rozvodu, teda od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedôjde k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebude na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. To znamená, že tak pri aktíva a majetok ako aj pasíva teda pôžičky budú podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

a

Dobrý večer, chcem sa spýtať ,čo mám robiť, keď stále všetky dlhy po exmanželovi splácam len ja. Majetkovoprávne som sa bála dať, lebo ma vždy vedel psychicky spracovať a zahrať to na mňa. Dokumenty o majetku si dal na seba napísať majetok mu zostal všetok a v dlhoch som figurovala ja ako dlžník, keďže bol večne nezamestnaný. Keďže som po rozvode mala maminu v zlom stave nesmela som do prace sľúbil, že spláca, lebo robil v zahraničí. keď som sa odsťahovala a kúpila dom za mamine peniaze, prestal splácať. No majetok si nechal samozrejme ja splácam teraz všetko hneď ako sa mame poľavilo. Len všetci exekútori napádajú mňa a jeden dlh mal splácať so mnou kde figuruje on ako dlžník a ja spoludlžník a keďže pracuje u brata ten mu zrejme upravil plat aby to nemusel splácať. Chcem sa spýtať, keď toto všetko vyplatím či. Sa da dajako od neho vymôcť peniaze späť? Momentálne si nemôžem dovoliť právnika lebo dokopy splácam zo 610 v čistom splátky mám 355e plus elektrika mobil plyn voda cesta do prace. Keď to splatím dá sa nejako získať časť peňazí späť? Vedel by takéto dačo právnik zastať na súde a vymôcť peniaze vrátane nejakého odškodného?? A koľko by ma stal právnik v takomto prípade? Podľa mňa je toto len obohacovanie sa na človeku stále som mu dačo platila, viem je to moja chyba nemala som byť naivná, pokiaľ neprišiel ten súd chcel som v tichosti splatiť a žiť aj pokojne život ale mám starosti s maminou a ešte kvôli nemu živorím, tak mi došla trpezlivosť. Ďakujem za prípadnú odpoveď, už neviem na koho sa obrátiť. Prepáčte že vás zaťažujem.

Dobrý deň, ak do troch rokov od rozvodu, teda od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ak ako dlžník dlh sama plníte, aj keď ste s manželom spoludlžníci, ste oprávnená požadovať náhradu vo výške polovice.

V prípade, ak si nemôžete dovoliť advokáta, je potrebné obrátiť sa na centrum právnej pomoci.

Dobrý deň, pokiaľ uvedená veta nie rozväzovacou podmienkou, tak v takom prípade táto dohoda zostane platná, pokiaľ sa druha strana nedovolá neplatnosti z dôvodu uvedenia do omylu, prípadne pre rozpor s dobrými mravmi.

Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.

Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Dobrý deň, majetok ktorý jeden z manželov nadobudol pred svadbou, sa po svadbe nestáva spoločným. Spoločným sa stáva len majetok, ktorý nadobudne jeden z manželov po svadbe s určitými výnimkami-napr. dedenie, darovanie. Exekútor sa tak môže uspokojiť z majetku, ktorý sa nadobudne po svadbe.
Spoluvlastníctvo manželov nie je možné zrušiť zmluvou, vzniká automaticky zo zákona a zrušiť ho po svadbe môže len súd na návrh jedného z manželov.
Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, alebo sa dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Takáto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice.

Dobrý deň, majetok nadobudnutý pred uzatvorením manželstva nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, takže ani finančné prostriedky z jeho predaja nepatria do BSM. A teda v prípade úmrtia manžela tieto nebudú predmetom vyporiadania BSM v rámci dedičského konania. Vhodné by bolo vložiť ich na osobitný účet a spomenúť tieto skutočnosti v zmluve o prevode tohto majetku.

Dobrý deň, v prípade zániku BSM rozvodom, je potrebné ísť do banky s právoplatným rozsudkom a zistiť ďalšie možnosti prevzatia celého záväzku Vami (niektoré banky požadujú aj spísanú dohodu o rozdelení BSM). Pokiaľ je Váš príjem dostatočný, banky zvyčajne umožnia toto prevzatie záväzku. Avšak pokiaľ ste do nehnuteľnosti počas manželstva investovali, tak manžel si môže robiť nároky na polovicu sumy, ktorú ste do nehnuteľnosti investovali.

Výška odmeny advokáta za právny úkon sa odvíja od výšky Vášho podielu na majetku v BSM (avšak od hodnoty majetku sa odčíta hodnota záväzkov).

Dobrý deň, pokiaľ ste byt nadobudli počas manželstva, tento patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda nie je možné platne previesť časť bytu. Pokiaľ byt patrí každému do výlučného vlastníctva (napr. ste ho nadobudli pred uzatvorením manželstva), voľne s podielom môžete nakladať a na dcéru, pokiaľ je plnoletá previesť zmluvou, darovacou kúpnou, zámennom. Pri prevode nehnuteľnosti maloletému dieťaťu je potrebné schválenie právneho úkonu súdom, kde dieťa zastupuje kolízny opatrovník.

Dobrý deň, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka majetok nadobudnutý dedením nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ide o Vaše výlučné vlastníctvo. Váš manžel nebude účastníkom zmluvného vzťahu, zmluvu podpisovať nemusí. Je výlučne Vaším rozhodnutím ako s týmto majetkom naložíte.

Dobrý deň, v prípade zániku BSM rozvodom, je potrebné ísť do banky s právoplatným rozsudkom a zistiť ďalšie možnosti prevzatia celého záväzku Vami (niektoré banky požadujú aj spísanú dohodu o rozdelení BSM). Pokiaľ je Váš príjem dostatočný, banky zvyčajne umožnia toto prevzatie záväzku. Avšak pokiaľ ste do nehnuteľnosti počas manželstva investovali, tak manžel si môže robiť nároky na polovicu sumy, ktorú ste do nehnuteľnosti investovali.

Výška odmeny advokáta za právny úkon sa odvíja od výšky Vášho podielu na majetku v BSM (avšak od hodnoty majetku sa odčíta hodnota záväzkov).

3. Výživné

Dobrý deň, ak je v omeškaní viac ako tri mesiace môžete sa obrátiť na políciu formou trestného oznámenia, pre trestný čin zanedbanie povinnej výchovy.

Taktiež môžete dlžné výživné vymáhať v exekučnom konaní prostredníctvom súdneho exekútora. Návrh je možné podať elektronicky, takže je to aj rýchle a jednoduché.

Taktiež môžete požiadať o náhradné výživné prostredníctvom ÚPSVaR, ktoré vypláca štát, s tým, že štát si to následne vymáha od povinného rodiča. Nižšie Vám uvádzam podrobné podmienky:

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade,

 • že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo
 • že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Žiadateľom môže byť:

 • rodič dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

K písomnej žiadosti sa prikladá:

 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné,
 • potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, alebo potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného zo zahraničia, alebo potvrdenie Centra, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
 • potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku
 • potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo
 2. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak:

 1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
 3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima.

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2 –násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.
Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba – sirota je vo výške:

minimálneho výživného, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

Po priznaní náhradného výživného je poberateľ povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene skutočnosti, ktorá je rozhodujúca na vyplácanie náhradného výživného najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny skutočnosti. Takéto skutočnosti sú najmä:

 • povinný uhradil výživné,
 • povinný podal návrh na zníženie výživného,
 • súd právoplatne rozhodol o zmene výšky výživného,
 • dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku,
 • zanikla vyživovacia povinnosť,
 • zmenila sa výška sirotského dôchodku.

Poberateľ je tiež povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie a to v lehote určenej úradom. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.

Žiadateľ o náhradné výživné podáva písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

 

Dobrý deň, samozrejme môžete dlžné výživné vymáhať v exekučnom konaní prostredníctvom súdneho exekútora. Návrh je možné podať elektronicky, takže je to aj rýchle a jednoduché. Taktiež môžete požiadať o náhradné výživné prostredníctvom ÚPSVaR, ktoré vypláca štát, s tým, že štát si to následne vymáha od povinného rodiča. Nižšie Vám uvádzam podrobné podmienky:

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade,

 • že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo
 • že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Žiadateľom môže byť:

 • rodič dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

K písomnej žiadosti sa prikladá:

 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné,
 • potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, alebo potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného zo zahraničia, alebo potvrdenie Centra, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
 • potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku
 • potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo
 2. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak:

 1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
 3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima.

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2 –násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.
Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba – sirota je vo výške:

minimálneho výživného, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

Po priznaní náhradného výživného je poberateľ povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene skutočnosti, ktorá je rozhodujúca na vyplácanie náhradného výživného najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny skutočnosti. Takéto skutočnosti sú najmä:

 • povinný uhradil výživné,
 • povinný podal návrh na zníženie výživného,
 • súd právoplatne rozhodol o zmene výšky výživného,
 • dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku,
 • zanikla vyživovacia povinnosť,
 • zmenila sa výška sirotského dôchodku.

Poberateľ je tiež povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie a to v lehote určenej úradom. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.

Žiadateľ o náhradné výživné podáva písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Dobrý deň,

Zákonom stanovená minimálna výška výživného, ktorá sa počíta z 30% životného minima, predstavuje aktuálne sumu 27,13 eura.

Avšak výška výživného závisí nie len od momentálnych majetkových pomerov ale aj od možností a schopností rodiča, teda ak je rodič dobrovoľne nezamestnaný, súd by vychádzal z toho, v akej výške by mal mzdu, vzhľadom na vzdelanie a zdravotné predispozície.

Výživné sa nezvyšuje automaticky, o zvýšení sa rozhoduje na základe návrhu matky.

 

Dobrý deň, pokiaľ v skúšobnej dobe nebude riadne plniť uložené povinnosti, bude sa mať za to, že sa neosvedčil a súd rozhodne o vykonaní uloženého trestu.

Dobrý deň, pokiaľ Vám neplatí pravidelne a je v omeškaní, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, resp. následne požiadať o náhradné výživné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Návrh na zvýšenie samozrejme môžete podať, nakoľko je normálne zamestnaný a od posledného určovania uplynulo veľa rokov.

Dobrý deň, podľa ustanovení zákona o rodine, výživné pre maloleté dieťa možno priznať súdnym rozhodnutím najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia súdneho konania o určenie výživného, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Dobrý deň, vzhľadom na to, že výživné na maloleté dieťa má prednosť pred inými výdavkami, zároveň sa nezapočítava na iné pohľadávky, je nutné hradiť ho podľa rozhodnutia. V prípade, ak by nastal Exekučný výkon rozhodnutia, mali by ste byť schopný preukázať jeho platenie, napr. výpismi z účtu, potvrdeniami od matky, svedeckou výpoveďou, inak sa má za to, že uhrádzané nebolo.
Vzhľadom na to, že spolu žijete bolo by vhodné požiadať o zmenu rozhodnutia, ak sa zmenili pomery od posledného rozhodovania.

Dobrý deň,  podľa zákona o rodine, ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.

Taktiež kto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, je oprávnený od neho požadovať úhradu tohto plnenia a úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. To znamená, že nie je napríklad vylúčené, aby sa muž, ktorý s úspechom zaprel otcovstvo k dieťaťu, domáhal náhrady nákladov vynaložených na dieťa aj proti matke, a to za predpokladu, že druhý rodič dieťaťa nie je v čase rozhodovania známy. Pre rozsah tejto náhrady nie je však určujúce len to, čo tento muž na výživu dieťaťa vynaložil, ale aj schopnosť a možnosť matky.
Je to však obmedzené premlčacou dobou – tri roky, a to tri roky spätne odo dňa podania žaloby na súd, za predpokladu, že bolo otcovstvo právoplatne zapreté a vie vydokladovať zaplatené výživné.
Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom.

Dobrý deň,  pokiaľ je otec maloletého podnikateľom, teda sa predpokladá, že má aj iný príjem ako zo zamestnaneckého pomeru (napr. podiely na zisku), a ak nedoloží potvrdenia o tomto príjme, tak sa má za to, že tento iný príjem z podnikania je vo výške 20 nádobku životného minima, teda vo výške 3989,60 EUR mesačne.

Súd teda pri posudzovaní výšky príjmu otca bude vychádzať z tejto sumy, pokiaľ hodnoverne otec nedoloží, aký je jeho príjem zo zamestnania a aj z podnikania, tak aby jeho reálne výdavky korešpondovať s príjmom.

Podľa § 63 odsek 1 zákona č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine, Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.

Samozrejme pri určovaní výživného sa vychádza, nielen z majetkových pomerov a príjmov rodičov, ale predovšetkým z odôvodnených potrieb dieťaťa a z možností a schopností rodičov zabezpečiť si príjem, pričom dieťaťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

Dobrý deň, zákon presne neupravuje, v ktorých prípadoch sa výživné zvýši a v ktorých zníži. V súčasnosti súdna prax preferuje názor, že narodenie sa ďalšieho dieťaťa rodičovi, by nemalo mať vplyv na vyživovaciu povinnosť k ostatným deťom. V praxi som sa stretla však s takým postupom súdu, ktorý to ako dôvod bral, závisí to aj od výšky príjmu otca a ďalších faktorov. Aj na Vašej strane nastali dôvody pre zvýšenie výživného, tým že dieťa je staršie a rastú aj výdavky na jeho potreby.

Odporúčam Vám v danom súdnom spore sa nechať zastúpiť právnym zástupcom.

Dobrý deň, môžete požiadať o náhradné výživné prostredníctvom ÚPSVaR, ktoré vypláca štát, s tým, že štát si to následne vymáha od povinného rodiča. Nižšie Vám uvádzam podrobné podmienky:

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade,

 • že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo
 • že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Žiadateľom môže byť:

 • rodič dieťaťa,
 • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

K písomnej žiadosti sa prikladá:

 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné,
 • potvrdenie exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie, alebo potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného zo zahraničia, alebo potvrdenie Centra,že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
 • potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej príprave oprávnenej osoby na povolanie štúdiom,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku
 • potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo
 2. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak:

 1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoréje povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
 2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
 3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima.

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2 –násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.
Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba – sirota je vo výške:

minimálneho výživného, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

Po priznaní náhradného výživného je poberateľ povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene skutočnosti, ktorá je rozhodujúca na vyplácanie náhradného výživného najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny skutočnosti. Takéto skutočnosti sú najmä:

 • povinný uhradil výživné,
 • povinný podal návrh na zníženie výživného,
 • súd právoplatne rozhodol o zmene výšky výživného,
 • dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku,
 • zanikla vyživovacia povinnosť,
 • zmenila sa výška sirotského dôchodku.

Poberateľ je tiež povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie a to v lehote určenej úradom. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.

Žiadateľ o náhradné výživné podáva písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Dobrý deň, jediný spôsob ako sa vyhnúť odsúdeniu na výkon trestu je pred ukončením dokazovania v trestnom konaní uhradiť dlžné výživné, v opačnom prípade bude na posúdení sudcu, či Vás odsúdi podmienečne alebo nepodmienečne.
Pokiaľ je výživné vyššie ako je vo Vašich možnostiach a schopnostiach platiť, tak je potrebné požiadať súd o jeho zníženie.

Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email Vám uvádzame nasledovné:

V prípade, že vyživovacia povinnosť voči Vášmu bývalému partnerovi  pre Vašu maloletú bola určená súdom a on sa dostal do omeškania s jeho platením, je možné podať návrh na vykonanie exekúcie voči jeho osobe. Ďalej je možné podať trestné oznámenie v súlade s § 207 Trestného zákona, pre zanedbanie povinnej výživy.

Ak nebola vyživovacia povinnosť určená súdom, je nutné podať na príslušný súd návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa.

V prípade, ak máte záujem o poskytnutie našich právnych služieb pri podaní návrhu na exekúciu, poprípade trestného oznámenia, alebo návrhu na určenie výživného na súd, môžete sa na nás bez obáv obrátiť. Poskytneme Vám právne poradenstvo a naše služby.

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.