Vaše otázky

Dobrý deň,  nezaradenie majetku alebo dlhov, ktoré boli medzi účastníkmi sporné do dedičstva, nebráni účastníkom, aby sa domáhali svojho práva žalobou.

Skončenie konania o dedičstve nebráni tomu, kto nebol účastníkom konania o dedičstve, aby sa domáhal svojho práva žalobou okrem prípadu, keď sa vykonala likvidácia dedičstva.

Ak rozhodnutie sporu o dedičskom práve závisí iba na právnom posúdení skutočností, ktoré medzi účastníkmi nie sú sporné, súd uznesením rozhodne, s ktorým účastníkom bude ďalej konať a ktorému účastníkovi účasť v konaní o dedičstve ukončuje.

Uznesenie sa doručuje aj účastníkovi, ktorému sa účasť v konaní ukončuje.
Dedičské právo toho, koho účasť v konaní bola ukončená, nezaniká; v konaní o dedičstve sa však na neho ďalej neprihliada.

Ak rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, odkáže súd uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

Súd pokračuje v konaní s účastníkmi podľa výsledku sporu.
Ak žaloba nebola podaná v lehote, ak bolo konanie o žalobe zastavené alebo ak bola žaloba odmietnutá, platí, že spor o dedičské právo bol rozhodnutý v neprospech žalobcu.

Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.

Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča.

Dobrý deň, v rámci návrhu by bolo vhodné si v zmysle ustanovenia paragrafu 33 odsek 7 zákona o rodine uplatniť právo na náhradu nákladov spojených so správou majetku maloletého dieťaťa. Súd následne o tomto nároku rozhodne.

Dobrý deň, ak nedôjde k vysporiadaniu manželského spoluvlastníctva, pri nehnuteľnostiach sa má za to, že sa manželia stávajú podielovými spoluvlastníkmi s rovnakým podielom – teda každý vlastní polovicu.

Keďže Váš bývalý manžel zomrel, predmetom dedičstva bude tak len jeho polovica domu a dedičmi budú deti poručiteľa. Vaše manželstvo zaniklo ešte pred smrťou poručiteľa, Vy už dediť nebudete, avšak polovica domu je stále Vašim vlastníctvom a nebude predmetom dedičského konania.

Dobrý deň, predmetom dedičského konania by mali byť aj podiely na hnuteľných veciach. Pokiaľ súd nevyporiada podielové spoluvlastníctvo likvidáciou dedičstva napr. prikázaním veci za náhradu, príp. predajom, odkáže veriteľov kvôli spornosti majetku na osobitné konanie.

Na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, alebo sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa pobytu, alebo poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa pobytu ani majetku.

Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný súd konajúci o dedičstve.

Dobrý deň, pokiaľ bolo odvolanie podané v lehote, oprávnenou osobou a má všetky náležitosti, notár ho predloží súdu. Následne  súd rozhodne, štandardne bez pojednávania.  Súd môže zaslať odvolanie ostatným účastníkom konania na vedomie.

Účastník konania však je oprávnený nahliadať do súdneho spisu a tak sa oboznámiť so všetkými listina v konaní.

Dobrý deň,
zákon priamo neustanovuje, ako má byť v závete vyjadrené ustanovenie závetného dediča, teda ktoré identifikačné údaje je potrebné. Zákon ani nevyžaduje, aby dedič bol v závete výslovne pomenovaný, ale zo závetu musí byť vždy celkom nezvratne zistiteľné, komu má odkázaný majetok pripadnúť.Za dediča zo závetu môže byť ustanovená právnická osoba avšak za predpokladu, že existuje v dobe smrti poručiteľa a má právnu subjektivitu. Takže zákon výslovne nepožaduje uvedenie IČO, ale pre nezameniteľnosť s iným subjektom by bolo najvhodnejšie IČO uviesť, nakoľko to je jedinečný identifikačný údaj (čo ani názov ani sídlo nie je).
Ako poručiteľ môžete závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Ak závet nenapíšete vlastnou rukou, musí byť vlastnou rukou podpísaný a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými musíte výslovne prejaviť, že listina obsahuje Vašu poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť. Taktiež závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.
Postačí ak závet bude uschovaný u Vás, prípadne u dediča, ak bude spĺňať zákonné náležitosti, ale ak závet spíšete pred notárom, následne bude uložený do Centrálneho notárskeho registra, odkiaľ bude priamo prevzatý v dedičskom konaní, a bude obtiažne spochybniť jeho pravosť či platnosť.

Dobrý deň, v takýchto prípadoch zvyčajne by mal notár určiť osobu, ktorá sa bude do skončenia dedičského konania starať o majetok.

Prebiehajúce dedičské konanie Vás neoprávňuje nakladať s majetkom Poručiteľa.
Pokiaľ Vám manželka poručiteľa neumožní vstupovať do nehnuteľnosti, ktorej je spoluvlastníčkou, tak bez jej súhlasu nie ste oprávnení nehnuteľnosť užívať či do nej vstupovať.

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.