OBČANIA A DOMÁCNOSTI

Naša advokátska kancelária poskytuje odborné právne poradenstvo osobám, ktoré nie sú podnikateľmi, prípadne sa právny problém netýka podnikateľskej činnosti.

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A PODNIKATELIA

Naša advokátska kancelária poskytuje odborné právne poradenstvo osobám, ktoré sú podnikateľmi, ako aj obchodným spoločnostiam a ich právny problém sa týka podnikateľskej činnosti.

 NAJNOVŠIE ČLÁNKY Z NÁŠHO BLOGU

Povinná obhajoba

Každý proti komu sa vedie trestné konanie má právo obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu - advokáta. Trestný poriadok výslovne vymedzuje prípady, kedy trestne stíhaná osoba, v záujme zachovania práva na obhajobu, musí mať obhajcu. Je to v takých prípadoch, keď by [...]

Obhajca ex offo a splnomocnený obhajca

Medzi základné zásady trestného konania patrí právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné konanie. Toto právo je garantované aj Ústavou SR, či Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právo na obhajobu [...]

Postup po podaní trestného oznámenia

Po Vašom úvodnom kroku podania trestného oznámenia, by mali orgány činné v trestnom konaní postupovať pri vybavení Vášho trestného oznámenia s ohľadom na zásadu rýchlosti konania, teda bez zbytočných prieťahov. Príslušný prokurátor alebo príslušný policajt  by mal [...]