Vaše otázky

Dobrý deň, podľa znenia uvedeného zákonného ustanovenia, odborný zamestnanec nie je oprávnený zastupovať klienta pred súdom, prokuratúrou alebo orgánom verejnej správy. Podľa môjho názoru odborný zamestnanec nie je oprávnený zastupovať advokáta pri návštevách klienta vo väzbe, zároveň podľa trestného poriadku pri úkonoch trestného konania sa môže dať obhajca zastúpiť advokátskym koncipientom, ak s tým obvinený súhlasí v prípravnom konaní, ak ide o konanie o prečine a zločine s výnimkou obzvlášť závažného zločinu, a v konaní pred súdom, ak ide o konanie o prečine. Teda zákon nepripúšťa iné zastúpenie.

Dobrý deň, v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, pri výkone verejnej moci nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe. Právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe má ten, kto bol vzatý do väzby, ak bolo proti nemu zastavené trestné stíhanie, bol oslobodený spod obžaloby alebo vec bola postúpená inému orgánu. Avšak právo na náhradu škody nevznikne ak si napríklad osoba uloženie trestu, ochranného opatrenia alebo väzbu zavinila sama.

Podľa judikatúry ústavného súdu však pre vznik nároku na odškodnenie je potrebné nielen splnenie pozitívnej podmienky, teda oslobodenie spod obžaloby, ale aj naplnenie podmienky negatívnej, a teda neexistencie zavinenia väzby na strane osoby, ktorá sa vo väzbe nachádzala. Pokiaľ k oslobodeniu však došlo len v dôsledku nesprávneho postupu policajta a následnej strate formálnej dôkaznej sily tohto dôkazného prostriedku a faktom  naďalej ostáva, že sa skutok stal, v takom prípade bol prístup súdov tak pochopiteľný a odôvodnený, teda nárok na odškodné nebude možné priznať.

 

Dobrý deň, uzatvorenie takejto dohody nespôsobuje zánik trestnosti činu. Súdom bude vnímaná ako poľahčujúca okolnosť, ako snahu obvineného nahradiť škodu. Pre stanovenie trestnej sadzby však bude rozhodujúca pôvodná výška škody. Škoda v uvedenej výške bola škoda značná, a teda trestná sadzba je od troch do desiatich rokov.

Vzhľadom na to, že nepoznáme ďalšie okolnosti veci, poľahčujúce či priťažujúce okolnosti, nie je možné sa kvalifikovane bližšie vyjadriť. No zo skúsenosti vieme, že za určitých okolností je možné pri takejto trestnej sadzbe úspešne požadovať podmienečný odklad výkonu trestu pri správne zvolenej obhajobe.

Dobrý deň, spolu s obžalobou Vám doručia výzvu, aby ste bez meškania písomne oznámili súdu a ostatným stranám svoje návrhy na vykonanie dôkazov. Vo výzve by Vás zároveň mali upozorniť na to, že vykonanie neskôr navrhnutých dôkazov, ktoré Vám boli známe v čase doručenia výzvy, môže súd odmietnuť. Rovnako aj na to, že ak na hlavnom pojednávaní navrhujete vypočuť svedkov, ktorých výpovede navrhol prokurátor v obžalobe iba prečítať, ste povinný to bez meškania písomne oznámiť súdu, inak ich súd na hlavnom pojednávaní bude môcť prečítať aj bez súhlasu; to však neplatí, ak nastala nová okolnosť, ktorá Vám nebola  v čase doručenia výzvy známa.

Z praxe ale máme skúsenosť, že súdy akceptujú vyjadrenie k obžalobe či návrhy dôkazov predložené aj neskôr v záujme rešpektovania práv obvineného. Taktiež ak si zvolíte obhajcu tak prihliadajú na jeho vyjadrenia či návrhy.

Dobrý deň, pokiaľ v skúšobnej dobe nebude riadne plniť uložené povinnosti, bude sa mať za to, že sa neosvedčil a súd rozhodne o vykonaní uloženého trestu.

Dobrý deň, vzhľadom na to, že takto postupoval rakúsky sudca, podľa rakúskeho právneho poriadku, je potrebné obrátiť sa na rakúskeho právneho zástupcu.

Dobrý deň, právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere.

Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, dopustí da trestného činu krivej výpovede.

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.