Vaše otázky

Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email uvádzame:

Ako policajt ste v služobnom pomere a ste povinný rešpektovať platnú zákonnú úpravu vzťahujúcu sa na vznik, zmenu a zánik Vášho služobného pomeru ako aj sociálneho zabezpečenia.

Rozhodnúť o rozpore zákona s Ústavou Slovenskej republiky je vo výlučnej kompetencii Ústavného súdu SR.

Podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde sťažnosť možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. Keďže legislatívna zmena na ktorú sa pýtate prebehla ešte v roku 2013, je eventuálny podnet(súdny spor) bezpredmetný, pretože zmeškanie dvojmesačnej lehoty na podanie sťažnosti v zmysle cit. § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde neumožňuje zákon o ústavnom súde odpustiť, pričom ide o zákonom ustanovený dôvod na odmietnutie sťažnosti ako podanej oneskorene (§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde).

Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email uvádzame:

Ako policajt ste v služobnom pomere a ste povinný rešpektovať platnú zákonnú úpravu vzťahujúcu sa na vznik, zmenu a zánik Vášho služobného pomeru ako aj sociálneho zabezpečenia.

Rozhodnúť o rozpore zákona s Ústavou Slovenskej republiky je vo výlučnej kompetencii Ústavného súdu SR.

Podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde sťažnosť možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. Keďže legislatívna zmena na ktorú sa pýtate prebehla ešte v roku 2013, je eventuálny podnet(súdny spor) bezpredmetný, pretože zmeškanie dvojmesačnej lehoty na podanie sťažnosti v zmysle cit. § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde neumožňuje zákon o ústavnom súde odpustiť, pričom ide o zákonom ustanovený dôvod na odmietnutie sťažnosti ako podanej oneskorene (§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde).

Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email Vám uvádzame nasledovné:

Podľa informácií z Vášho emailu Váš služobný pomer policajta k 15.6.2017 bude trvať 18 rokov.

Podľa § 143aa písm. c)  Zákona č. 328/2002 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval

c)najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov

Takže v zmysle uvedeného máte nárok na výsluhový dôchodok.
Ďalej máte nárok aj na odchodné v súlade s § 33 ods.2 Zákona č. 328/2002 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedené informácie vychádzajú len z poskytnutých informácií a nezohľadňujú ďalšie aspekty služobného pomeru napr. zvýhodnené započítanie doby služby, nezapočítanie alebo krátenie doby služby, poprípade prepustenia z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, zločin, z dôvodu závažného porušenia základných povinností atd……

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.