Počnúc 1. februárom 2017 je možné súdne vymáhať pohľadávky alternatívnym spôsobom a to upomínacím konaním. Toto konanie urýchľuje a zefektívňuje proces vymáhania peňažných pohľadávok, pričom podstatnou výhodou je polovičná výška súdneho poplatku. Popri tomto spôsobe uplatnenia svojich nárokov stále zostáva zachované právo podať žalobu podľa civilného sporového poriadku klasickým spôsobom.

Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“) vstúpil do platnosti zákon dňa 23.11.2016 s účinnosť nadobudol dňa 1.2.2017.

 

PODMIENKY ZAČATIA KONANIA
Konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu (ďalej len „návrh“). Návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. Aj chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti  sa odstraňujú prostredníctvom elektronického formulára na základe výzvy súdu a v päťdňovej lehote. Návrh musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom. Prílohy k návrhu (listiny, vyhlásenia) sa rovnako musia podať elektronicky spolu s návrhom.

K efektivite a zvýšeniu kvality konania prispieva tá skutočnosť, že kauzálne je príslušný výlučne Okresný súd Banská Bystrica, a skutočnosť, že počas celého konania sa so súdom komunikuje formou formulárov automaticky spracovávaných informačným systémom súdu, čím sa má výrazne zrýchliť toto konanie.

Okrem štandardných identifikačných údajov žalobcu a žalovaného, ktorý sú či už fyzickou alebo právnickou osobou, sa v návrhu uvádza aj údaj o bankovom účte žalobcu, na ktorý bude žalovaný plniť, prípadne na ktorý sa mu vráti súdny poplatok.

Ak sú žalobca a žalovaný podnikateľmi a teda účtovnými jednotkami,  k návrhu postačí pripojiť faktúru a prípadne nejakú inú obdobnú výzvu, ktorou žalobca požadoval splnenie uplatneného nároku od žalovaného, a zároveň vyhlásiť, že uplatňovaný nárok eviduje vo svojom účtovníctve. Zároveň, ak je platiteľom DPH, a uplatňovaný nárok voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze, môže uviesť svoje  IČ DPH, ak mu bolo pridelené, poradové číslo faktúry a dátum vyhotovenia faktúry. Splnením týchto podmienok súd bude odôvodnene predpokladať dôvodnosť návrhu

Pokiaľ pôjde o spotrebiteľský spor tak k návrhu je nutné pripojiť aj spotrebiteľskú zmluvu, prípadne ďalšie súvisiace dokumenty.

Taktiež v upomínacom konaní nie je možné podať vzájomnú žalobu, návrh na pristúpenie do konania,  intervenciu, návrh na prerušenie konania, návrh na zmenu účastníkov konania,  zmenu žaloby, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, čiastočné späťvzatie návrhu po vydaní platobného rozkazu či návrhy na neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenie. V prípade ich podania o nich rozhodne súd, ktorému bola vec postúpená, alebo súd, ktorý pokračuje v konaní.

 

NEPRÍPUSTNOSŤ NÁVRHU

 • uplatnený úrok z omeškania presahuje zákonný úrok o viac ako päť percentuálnych bodov,
 • je uplatnený nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich dokumentov, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku a táto má vplyv na uplatňovaný nárok,
 • je uplatnený nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich dokumentov, a tento tovar, príp. služby ešte neboli dodané,
 • je uplatnený nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich dokumentov, no žalovaný nebol na jeho plnenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
 • uplatnený nárok je zo zmenky voči fyzickej osobe,
 • nárok je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi,
 • nebol návrh podaný elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára,
 • žalobca alebo jeho zástupca nemajú aktivovanú elektronickú schránku,
 • návrh podávajú viacerí žalobcovia a nemajú spoločného zástupcu,
 • platobný rozkaz by sa mal doručiť žalovanému do cudziny.

 

SÚDNY POPLATOK
V tomto konaní je znížený súdny poplatok o polovicu oproti štandardnému konaniu podľa civilného sporového poriadku a je splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní, s tým, že zúčtovacie údaje sa poplatníkovi oznamujú automatizovaným spôsobom. Zaplatiť ho možno len poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.Súd na zaplatenie súdneho poplatku v upomínacom konaní poplatníka nevyzýva. Pokiaľ nie je poplatok uhradený v celej výške do 15 dní od podania návrhu, na návrh sa neprihliada, o čom súd poplatníka upovedomí.

V upomínacom konaní sa neplatí ani poplatok za spracovanie hromadného podania a ani súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisov podaní urobených elektronickými prostriedkami .

 

PLATOBNÝ ROZKAZ
Po splnení uvedených podmienok súd najneskôr do 10 dní vydá platobný rozkaz. Pokiaľ by sa návrhom uplatňoval nárok sčasti v rozpore s právnymi predpismi, žalobcu by sa mal v päťdňovej lehote, na základe výzvy súdu vyjadriť, či súhlasí s vydaním platobného rozkazu v časti, ktorej sa rozpor netýka. Ak žalobca po vydaní platobného rozkazu vezme návrh späť do uplynutia lehoty na podanie odporu, súd platobný rozkaz zruší, a konanie zastaví, na odpor neprihliada a o trovách rozhodne na návrh niektorej zo strán.

 

DORUČOVANIE PLATOBNÉHO ROZKAZU
Platobný rozkaz spolu s rovnopisom návrhu, prílohami a tlačivom na podanie odporu sa zašle tak žalobcovi ako aj žalovanému. Doručuje sa ako elektronický úradný dokument do elektronickej schránky, a pokiaľsa žalovanému nepodarídoručiť do elektronickej schránky, platobný rozkaz sa mu doručí do vlastných rúk na adresu uvedenú žalobcom, prípadne súdom zistenú  v jeho registroch alebo v registroch iných orgánov.

Pokiaľ súd platobný rozkaz žalovanému nedoručil, upovedomí o tom žalobcu a vyzve ho, aby v lehote 15 dní podal návrh na pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. V takom prípade sa platobný rozkaz zruší, a vec je postúpená do piatich pracovných dní príslušnému súdu, o čom súd žalobcu upovedomí.Pokiaľ tak žalobca neurobí a nepodá návrh na pokračovanie v konaní, konanie sa zastaví bez nároku na vrátenie súdneho poplatku či náhradu trov právneho zastúpenia.

 

ODPOR
Voči platobnému rozkazu môže žalovaný podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený a nemožno ho vziať späť. Možno ho podať písomne i elektronicky. Následne sa platobný rozkaz zruší.

Pokiaľ je žalovaný účtovnou jednotkou, a žalobca sa v návrhu odvolal na faktúru, žalovaný v odpore musí uviesť, či mu bola doručená, akým spôsobom s ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval vo svojom účtovníctve a ak ho neeviduje, z akých dôvodov. Ak žalobca je platiteľom DPH a uplatnenú pohľadávku uviedol v kontrolnom výkaze, žalovaný musí v odpore uviesť, či faktúru žalobcu, uviedol vo svojom kontrolnom výkaze. Ak žalovaný faktúru v kontrolnom výkaze uviedol, na odôvodnenie odporu musí uviesť také skutočnosti, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, a svoje tvrdenia musí v lehote na podanie odporu osvedčiť listinnými dôkazmi, na ktoré sa odvoláva, inak sa odpor nepovažuje za vecne odôvodnený. Súd si za účelom overenia týchto skutočností dožaduje súčinnosť daňového či iného príslušného úradu.

Súd odpor odmietne, ak bol podaný neoprávnenou osobou, oneskorene, nesprávne elektronickými prostriedkami či bez vecného odôvodnenia.

Ak súd odpor neodmietol, odošle ho žalobcovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. V takom prípade je vec postúpená do piatich pracovných dní príslušnému súdu, o čom súd strany upovedomí. Pokiaľ tak žalobca neurobí a nepodá návrh na pokračovanie v konaní, konanie sa zastaví bez nároku na vrátenie súdneho poplatku či náhradu trov právneho zastúpenia.

 

PLNENIE V SPLÁTKACH
Žalovaný môže v lehote na podanie odporu na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu,požiadať o povolenie plnenia v splátkach, o čom ho súd poučí. Požiadať môže len ak je fyzickou osobou a voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor, priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur, žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach a doloží výpisom z účtu v banke alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Súd o žiadosti rozhodne uznesením. Ak súd žiadosť neodmietne, v uznesení určí podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku. Na tento účel súd odpočíta od výšky nároku žalobcu ku dňu podania žiadosti výšku prvej splátky a zvyšok nároku žalobcu s výnimkou poslednej splátky rozvrhne rovnomerne. Poslednú splátku čo do výšky neurčuje. V poslednej splátke je žalovaný povinný zaplatiť zvyšnú časť nároku vrátane toho, čo prirástlo počas plnenia jednotlivých splátok. Nesplnenie čo i len jednej zo splátok včas má za následok stratu výhody splátok. Žalobca nemá zákonnú možnosť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so splácaním v splátkach. Súd po splnení zákonných podmienok žiadosti žalovaného vyhovie.

 

V prípade, že máte pohľadávku a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Môžete tak urobiť telefonicky (02/38 10 61 09), mailom (office@stlegal.sk) alebo nás navštívte osobne (Gajova 4, 811 09 Bratislava).

Naša advokátska kancelária klientovi poskytne poradenstvo:

 • spísanie a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu
 • spísanie a podanie odporu voči platobnému rozkazu
 • spísanie a podanie žiadosti o povolenie plnenia v splátkach
 • spísanie a podanie akýchkoľvek ďalších listín potrebných pre účelnú ochranu práv klienta
 • zastupovanie v konaní pred súdom