Medzi základné zásady trestného konania patrí právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné konanie. Toto právo je garantované aj Ústavou SR, či Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právo na obhajobu môže obvinený, obžalovaný či odsúdený uplatniť tak, že sa obhajuje sám alebo je obhajovaný prostredníctvom obhajcu. Trestný poriadok výslovne uvádza, že toto právo patrí osobe, proti ktorej sa vedie trestné konanie, teda obvinenému, obžalovanému a odsúdenému. Aj podozrivý či svedok môže byť právne zastúpený, nejde však výkon práva na obhajobu v zmysle Trestného poriadku, s čím sú spojené viaceré oprávnenia.

 

Pokiaľ ste sa ocitli v situácii, že Vám bolo vznesené obvinenie, podaná obžaloba, prípadne ste boli odsúdený, máte možnosť sa obhajovať sám alebo si zvoliť obhajcu tzv. „na plnú moc“ alebo Vám bude vygenerovaný súdom „ex offo“ advokát, v prípadoch povinnej obhajoby.

 

SPLNOMOCNENÝ OBHAJCA

Pokiaľ hľadáte obhajcu sám, tak musí ísť o osobu s právnickým vzdelaním, ktorá je vedená v zozname advokátov Slovenskou advokátskou komorou. Odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta so skúsenosťami a praxou.

Obhajcom nemôže byť advokát, ktorý už bol pribratý ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ, alebo ktorý bol ako svedok prejednávaného skutku. Obhajca nemôže byť vypočúvaný ako svedok ani o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone obhajoby klienta.

Ak ste obvinený a nezvolíte si obhajcu sám môže Vám ho zvoliť príbuzný v priamom rade, súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel, druh alebo zúčastnená osoba. Orgány činné v trestnom konaní a súd sú na Vašu žiadosť povinné umožniť, aby ste požiadal takúto oprávnenú osobu, aby Vám zvolila obhajcu vo vlastnom mene a prípadne sú povinní bez meškania upovedomiť takúto oprávnenú osobu. Proti Vašej vôli Vám môže byť obhajca zvolený len ak ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

Zvoliť si môžete aj viacerých obhajcov.

Obhajca Vás v trestnom konaní zastupuje za odmenu. Odmenu takto zvolenému obhajcovi hradíte priamo Vy, či už osobne alebo prostredníctvom Vami poverenej osoby.  Odmenu s obhajcom si môžete dohodnúť ako hodinovú alebo paušálnu alebo tarifnú podľa vyhlášky  o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Viac sa o odmene advokáta dočítate v našom článku.

 

EX OFFO OBHAJCA

Druhá možnosť je ustanovenie obhajcu súdom, tzv. ex offo advokát, a to v prípade povinnej obhajoby a v prípade Vami preukázanej nemajetnosti.

Ak Vám bol obhajca ex offo ustanovený súdom ale nebolo Vám priznané právo na bezplatnú obhajobu, odmenu obhajcovi síce uhradí štát, ak však budete v trestnom konaní uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, vyplatenú odmenu bude od Vás štát následne vymáhať.

Nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu Vám vznikne, ak nemáte dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby. Svoju nemajetnosť musíte preukázať, obvykle prostredníctvom formulárov a potvrdení, ktoré Vám zašle súd, a to najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania v prípade povinnej obhajoby a ak ide o ustanovenie obhajcu v ostatných prípadoch tak najneskôr do 30 dní po tom, čo Vám bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu.

Zdôrazňujeme, že nárok na bezplatnú obhajobu advokátom ex offo Vám ani v prípadoch povinnej obhajoby nevzniká automaticky, musíte preukázať svoju nemajetnosť a súd Vám tento nárok musí priznať.

 

Či už si obhajcu zvolíte sám alebo je Vám, po splnení zákonných podmienok, ustanovený súdom, obhajca je povinný poskytnúť Vám odbornú a kvalifikovanú právnu pomoc bez ohľadu na formu prevzatia obhajoby.

 

POVINNÁ OBHAJOBA

Prípady povinnej obhajoby sú presne vymedzené v Trestnom poriadku. V takýchto prípadoch  už v prípravnom konaní, teda po vznesení obvinenia, ešte pred prijatím obžaloby súdom, alebo, ak neskôr počas konania pred súdom splníte podmienky, musíte mať obhajcu, a to ak

 • ste vo väzbe,
 • ste vo výkone trestu odňatia slobody,
 • ste na pozorovaní v zdravotníckom zariadení,
 • ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
 • Vaša spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine,
 • ste mladistvý,
 • ide o konanie proti ušlému,
 • v konaní o vydanie do cudziny,
 • v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia s výnimkou protialkoholického liečenia alebo protitoxikomanického liečenia,
 • vtedy, ak to považuje súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt za nevyhnutné najmä preto, že majú pochybnosť o Vašej spôsobilosti náležite sa obhajovať.

 

Vo vykonávacom konaní, v ktorom súd rozhoduje na verejnom zasadaní, teda, ak už ste odsúdený a vykonávate trest, musíte mať obhajcu, ak

 • ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
 • Vaša spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • ide o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody mladistvého, ktorý v čase konania verejného zasadania nedovŕšil osemnásty rok,
 • ste vo väzbe
 • sú pochybnosť o Vašej spôsobilosti náležite sa obhajovať.

 

Ak ste už odsúdený, a chcete podať mimoriadny opravný prostriedok, alebo ho máte podaný, tak obhajcu musíte mať, ak

 • ste vo väzbe,
 • ste vo výkone trestu odňatia slobody,
 • ste na pozorovaní v zdravotníckom zariadení,
 • ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
 • Vaša spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine,
 • ide o mladistvého, ktorý v čase konania verejného zasadania o mimoriadnom opravnom prostriedku nedovŕšil osemnásty rok,
 • sú pochybnosť o Vašej spôsobilosti náležite sa obhajovať,
 • ide o konanie proti odsúdenému, ktorý zomrel.

 

 

ĎALŠIE MOŽNOSTI PRI UPLATŇOVANÍ PRÁVA NA OBHAJOBU

V uvedených prípadoch povinnej obhajoby sa Vám určí lehota na zvolenie obhajcu. Ak si zvolíte obhajcu sám, tak Vás bude obhajovať tento obhajca na základe Vami udeleného splnomocnenia. Ak si v tejto lehote nezvolíte obhajcu, bude Vám obhajca čo najskôr ustanovený. Obhajcu ustanoví a ustanovenie obhajcu zruší v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu prostredníctvom počítačového programu schváleného ministerstvom spravodlivosti. Obhajca sa v takýchto prípadoch prideľuje zo zoznamu „ex offo“ advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora a je verejne dostupný. Kritériom je, že takto ustanovený advokát musí mať sídlo v obvode súdu, ktorý vo Vašej veci rozhoduje.

 

Ak ste nemajetný, a chcete byť zastúpený obhajcom, teda, ak nemáte dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby a viete to preukázať, tak máte právo požiadať o ustanovenie obhajcu aj v prípade, že neexistujú dôvody povinnej obhajoby. Sudca pre prípravné konanie  alebo predseda senátu je v takom prípade povinný ustanoviť Vám ex offo obhajcu. Ak sa však v priebehu konania zistí, že máte dostatočné prostriedky, aby ste si uhradil trovy obhajoby alebo ak nepreukážete nárok na bezplatnú obhajobu, ustanovený obhajcu Vám bude zrušený.

 

Zo závažných dôvodov môže byť ustanovený obhajca na svoju žiadosť alebo Vašu žiadosť oslobodený od povinnosti obhajovania a namiesto neho bude zvolený alebo ustanovený iný ex offo obhajca. Iný obhajca môže byť obvinenému ustanovený aj vtedy, ak si ustanovený obhajca dlhodobo neplní svoje povinnosti.

 

Aj obhajca zvolený na základe splnomocnenia je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb ale len zo závažných dôvodov, a to najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi Slovenskej advokátskej komory. Advokát je taktiež oprávnený odstúpiť aj vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný – to ale neplatí pri ustanovenom ex offo obhajcovi. Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb vtedy, ak v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť,  informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť alebo vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.

 

Taktiež ak je dôvodná obava, že by mohol byť zmarený Váš výsluch, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie pre neprítomnosť Vami zvoleného obhajcu alebo ustanoveného ex offo obhajcu, a trváte na prítomnosti obhajcu, môže Vám byť popri zvolenom alebo ustanovenom obhajcovi ustanovený náhradný ex offo obhajca. Náhradný obhajca má rovnaké práva a povinnosti ako zvolený obhajca alebo ustanovený obhajca a na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí ich však môže vykonávať iba v prípade neúčasti pôvodného obhajcu. Ustanovovanie náhradného obhajcu nie je praxi ojedinelé a nič výnimočné. Orgány činné v trestnom konaní túto možnosť využívajú pomerne bežne, najmä v prípadoch obštrukčného správania obhajcu.

 

Ak ste sa ocitli v zložitej životnej situácii, a ste Vy alebo Váš blízky trestne stíhaný,  a chcete si svoje právo na obhajobu uplatňovať prostredníctvom obhajcu, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám poskytneme kvalifikované právne poradenstvo či obhajobu.

Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09 alebo 0915 104 809 alebo e – mailom na adrese: office@stlegal.sk.