V uvedenom článku Vám priblížime ako podať trestné oznámenie a problematiku trestného oznámenia a postavenia oznamovateľa trestného činu. V článku Vás prevedieme charakteristikou trestného oznámenia ako jedného z podnetov na trestné stíhanie v zmysle Trestného poriadku, jednotlivými druhmi trestných oznámení a budeme sa zaoberať aj otázkou, kto vlastne môže byť oznamovateľom trestného činu. V závere sa budeme zaoberať aj niektorými aktuálnymi problémami v súvislosti s oznamovaním trestných činov.

 

V zmysle zásady oficiality zakotvenej v § 2 odsek 6 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní, ktorými sú policajti, prokurátori a súdy vykonávajú úkony trestného konania na základe svojej úradnej povinnosti, to znamená, že v okamihu, keď dostanú informáciu o podozrení zo spáchania trestného činu, mali by začať konať. Táto zásada platí pre celé trestné konanie. Jedným z podnetov pre začatie konania pre prokurátora a policajta môže byť aj oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, zjednodušene označované ako trestné oznámenie.

 

Jedným z druhov trestného oznámenia, ktoré sa javí byť ako najrýchlejšie je ústne podanie trestného oznámenia.

V tomto prípade sa ako oznamovateľ, či už ako poškodený alebo svedok, môžete dostaviť pred orgán činný v trestnom konaní, na najbližšiu policajnú stanicu, poprípade prokuratúru, a tu môžete oznámiť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin. Trestné oznámenie môže smerovať proti konkrétnej osobe. Považujeme však za vhodnejšie podať ho na neznámeho páchateľa, aby sa predišlo krivému obvineniu, v prípade, ak polícia vypátra ako páchateľa trestného činu inú osobu ako bola pôvodne označená v trestnom oznámení. Ak ste oznamovateľ a súčasne aj poškodený, je potrebné Vás zákonným spôsobom poučiť o osobitných právach poškodeného.

Následne po Vašom zákonnom poučení, budete spontánne vypovedať o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný, budete popisovať osobu, na ktorú toto oznámenie podávate, môžete uviesť aj jeho osobné pomery. Pre potvrdenie svojej verzie udalostí  budete vypovedať aj o dôkazoch, ktoré budú potvrdzovať Vašu verziu sledu udalostí a Vaše tvrdenia, ako aj o výške škody, ktorá Vám bola spôsobená, poprípade aj o iných následkoch trestného činu. Skutočnosti ktoré budete uvádzať do zápisnice majú byť pravdivé. Pri Vašej výpovedi by ste sa mali zdržať akýchkoľvek hrubých a znevažujúcich poznámok alebo vyjadrení. Pre preukázanie hodnovernosti Vášho oznámenia by ste mal predložiť relevantné vecné dôkazy, listinné doklady, poprípade navrhnúť výsluch svedkov, ktorí boli prítomní a môžu potvrdiť Vami tvrdené skutočnosti. Uvedené dôkazy môžete predložiť aj dodatočne, poprípade na ich doloženie môžete byť vyzvaný aj orgánmi činnými v trestnom konaní.

Dávame Vám do pozornosti, že oznamovateľ si musí byť po poučení podľa § 62 ods. 2 Trestného poriadku, vedomý toho, že prípadné lživé obvinenie inej osoby s úmyslom privodiť jej trestné stíhanie, môže naplniť podmienky trestnej zodpovednosti za trestný čin krivého obvinenia podľa § 345 Trestného zákona. Ďalej by si mal byť vedomý prípadnej zodpovednosti za trestný čin ohovárania podľa § 373 Trestného zákona, poprípade trestný čin poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona alebo trestný čin nadržovania podľa § 339 Trestného zákona.

 

Ďalším z druhov trestného oznámenia, ktoré sa javí byť ako najefektívnejšie, je písomné podanie trestného oznámenia.

Trestný poriadok nepredpisuje pre trestné oznámenie osobitné náležitosti. Písomné trestné oznámenie by malo obsahovať základné náležitosti písomného podania vo všeobecnosti, teda aby bolo z neho zrejmé, kto ho podáva, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, a veľmi vhodné je uviesť telefonický kontakt, pre jednoduchšiu komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Z podania by malo byť jasné, ktorému orgánu činnému v trestnom konaní podľa jeho miestnej príslušnosti je určené, akej veci sa týka, a čo sa týmto oznámením sleduje. V prípade písomného podanie, máte oproti spontánnej výpovedi na polícii poprípade prokuratúre, možnosť, si v kľude premyslieť svoju výpoveď a máte možnosť dopodrobna popísať okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, popísať osobu na ktorú toto oznámenie podávate, môžete uviesť aj jeho osobné pomery. Máte možnosť si rozmyslieť ktoré relevantné dôkazy na podporu svojich tvrdení predložíte a hlavne máte možnosť si ich pripraviť a doložiť. Záverom netreba zabúdať na svoj podpis a datovanie trestného oznámenia.

 

O prijatí trestného oznámenia, pokiaľ ho podávate ako poškodený, vydá prokurátor alebo policajt písomné potvrdenie, ktoré musí obsahovať čas a miesto podania, označenie orgánu, ktorý trestné oznámenie prijal, a základné skutočnosti trestného oznámenia. Ak bolo trestné oznámenie podané ústne, prokurátor alebo policajt Vám poskytne na Vašu žiadosť odpis zápisnice o oznámení.

 

Oslovenie advokáta Vám uľahčí orientáciu napríklad aj pri určení miestnej príslušnosti orgánu činného v trestnom konaní, taktiež Vaše trestné oznámenie bude spracované kvalifikovane a nebudú mu chýbať žiadne podstatné náležitostí, čím sa urýchli a zefektívni celý proces trestného konania.

V praxi často preferovaná možnosť podania trestného oznámenia priamo na Generálnej prokuratúre SR, je z pohľadu rýchlosti vybavenia podania, reálne jedným z tých najpomalších spôsobov. Takto podané trestné oznámenie je obvykle preposielané na príslušné oddelenie polície a kým sa Vaše trestné oznámenie dostane k príslušnému orgánu v trestnom konaní, tak to môže trvať aj niekoľko týždňov.

 

Zároveň upozorňujeme, že späťvzatie či stiahnutie trestného oznámenia nie je prípustné ani možné. Pokiaľ raz trestné oznámenie podáte, tak príslušný orgán sa ním bude musieť zaoberať bez ohľadu na to, že Vy následne prehodnotíte Váš záujem na vedení trestného stíhania. V praxi dochádza často k zamieňaniu si späťvzatia trestného oznámenia so späťvzatím súhlasu poškodeného s trestným stíhaním, ktorý sa udeľuje len pri trestných činoch presne vymedzených v zákone.

 

V prípade, ak chcete podať trestné oznámenie a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Rovnako, ak ste poškodený v trestnom konaní. Prípadne, ak Vás nejaká iná osoba označila ako páchateľa trestného činu.

Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09 alebo 0915 104 809 alebo e – mailom na adrese: office@stlegal.sk.