VÝPOČET ODMENY

 

Výška trov právneho zastúpenia v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch sa odvíja od konkrétneho trestného činu, ktorý sa obvinenému kladie za vinu, presnejšie od hornej hranice trestu odňatia slobody ustanovenej za tento trestný čin.

Pri obhajobe v trestnom konaní okrem vecí je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica

  1. a) neprevyšuje päť rokov, jedna dvanástina výpočtového základu,
  2. b) prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov, jedna osmina výpočtového základu,
  3. c) prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest, jedna šestina výpočtového základu.

 

Avšak pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.

 

Pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.

 

Výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza prvému polroku predchádzajúceho kalendárneho roka

Plnú výšku trov právneho zastúpenia v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch  je možné vypočítať tu: https://stlegal.sk/kalkulacky/nahrady-v-trestnom-konani/ .

 

Odmena advokáta môže byť zmluvná alebo tarifná. Zmluvnú odmenu je možné dohodnúť ako hodinovú, paušálnu či podielovú.

Viac o odmene advokáta si môžete prečítať v našom článku: https://stlegal.sk/odmena-advokata/ .

 

ŠPECIFKÁ ZÁKONNEJ ÚPRAVY

 

Vyhláška MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb upravuje špecifické situácie, ktoré môžu nastať pri poskytovaní právnych služieb.

Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.

Rovnako  sa neprihliada na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom konaní.

Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvlášť nebezpečných recidivistov pri ukladaní trestu za viac trestných činov a pri ukladaní trestu podľa § 43 Trestného zákona sa prihliada.

Ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb, základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 50 %.

Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou zvyšuje o tretinu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach. Avšak, ak spojenie vecí na spoločné prejednanie vyplýva zo zákona, v takej veci sa určí výška tarifnej odmeny podľa veci, ktorej hodnota je najvyššia.

Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady o daň z pridanej hodnoty.

Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie a medzitým nedošlo k inému úkonu právnej služby, tak odmena za túto ďalšiu poradu alebo rokovanie advokátovi nepatrí.

 

Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí obhajcovi okrem odmeny za vyššie uvedené úkony aj odmena vo výške štvornásobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.

 

ÚKONY PRÁVNEJ SLUŽBY V TRESTNOM KONANÍ A V KONANÍ O PRIESTUPKOCH, ZA KTORÉ PRINÁLEŽÍ ADVOKÁTOVI ODMENA

 

Advokát si môže odmenu vo vyššie uvedenej výške účtovať len za úkony právnej služby určené vyhláškou MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.

 

Úkony právnej služby spoplatnené v plnej výške

 

Úkony, za ktoré si advokát môže účtovať odmenu podľa vyhlášky MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene, v plnej vyššie popísanej výške sú:

– prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,

– písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,

– účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo na konaní pred súdom alebo iným orgánom, na konaní o dohode o vine a treste, na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,

– návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie,

– vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

 

Úkony právnej služby spoplatnené dvomi tretinami odmeny

 

Odmena vo výške dvoch tretín odmeny vo vyššie uvedenej výške patrí za každý z týchto úkonov právnej služby, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie:

– ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu; dĺžka trvania porady alebo rokovania s klientom, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa preukazuje potvrdením príslušného ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody,

– rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu.

 

Úkony právnej služby spoplatnené jednou polovicou odmeny

 

Odmena vo výške jednej polovice odmeny vo vyššie uvedenej výške patrí za každý z týchto úkonov právnej služby, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie:

– návrh na zabezpečenie dôkazu,

– odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci sameja vyjadrenie k takému odvolaniu,

– návrhy a sťažnosti vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, okrem návrhu na obnovu konania,

– účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania.

 

Úkony právnej služby spoplatnené jednou tretinou odmeny

 

Odmena vo výške jednej tretiny odmeny vo vyššie uvedenej výške patrí za každý z týchto úkonov právnej služby, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie:

– ďalšia porada alebo rokovanie s klientomkratšia ako jedna hodina,

– ďalšia porada alebo rokovanie s protistranoukratšia ako jedna hodina.

 

Úkony právnej služby spoplatnené jednou štvrtinou odmeny

 

Odmena vo výške jednej štvrtiny odmeny vo vyššie uvedenej výške patrí za každý z týchto úkonov právnej služby, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie:

– návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach,

– zastupovanie alebo obhajoba na pojednávaní, pri ktorom sa iba vyhlásilo rozhodnutie, alebo zastupovanie a obhajoba na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte sa na nás obrátiť. Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09, e – mailom na adrese: office@stlegal.sk alebo nás navštívte osobne v sídle kancelárie na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava.