Nárok na odmenu advokáta je upravený zákonom č.  586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). Výška tejto odmeny a jej výpočet sú upravené vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb“).

Advokáti vykonávajú svoju činnosť, teda poskytujú právne služby, tak ako iní podnikatelia, za odmenu. Popri nároku na odmenu má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. Tieto výdavky musia byť účelné a advokát musí byť schopný preukázať ich zaplatenie, či už faktúrou, pokladničným dokladom alebo vydaným potvrdením.

Zo zákona má advokát právo žiadať od klienta zloženie primeraného preddavku na túto odmenu. Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo aj bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.

Zákon upravuje aj situáciu, kedy advokát nebude mať nárok na odmenu. Pokiaľ advokát neposkytne svoje služby v konaní pred súdom s odbornou starostlivosťou, a súd následne z toho dôvodu neprizná náhradu trov konania klientovi, advokát nemôže požadovať a dokonca ani prijať odmenu od klienta za tieto právne služby. To platí aj v prípade, ak advokát nevykonal úkon potrebný k priznaniu náhrady trov konania, napríklad nenavrhol priznanie tejto náhrady rozsudkom, nepredložil súdu vyčíslenie týchto trov, ak to bolo potrebné. Pokiaľ bol advokát ustanovený alebo určený z úradnej moci, jeho odmenu uhradí štát.

Podrobnosti o výške odmeny advokátov a spôsobe jej určenia, o podmienkach na poskytnutie právnych služieb v mimosúdnom konaní za zníženú odmenu alebo bezplatne, o podmienkach na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času ustanovuje vyhláška MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena môže byť zmluvná alebo tarifná. Zmluvnú odmenu je možné dohodnúť ako hodinovú, paušálnu či podielovú. Advokát a klient sa môžu dohodnúť aj na tarifnej odmene, čo je v našej praxi najbežnejší spôsob dohody o odmene advokáta. Tieto tarify sú upravené vyhláškou MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, teda klient si vie vypočítať hodnotu každého úkonu a taktiež aké úkony sú spoplatnené. Avšak pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva v súdnom či inom konaní proti inej osobe, sa odmena advokáta určuje podľa ustanovení vyhlášky MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, bez ohľadu na dohodu o zmluvnej odmene.

 

Zmluvná odmena

Ak sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom, v takom prípade ide o zmluvnú odmenu. Ak nedôjde k dohode o zmluvnej odmene, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhláška MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene.

Pri dohodnutí tohto typu odmeny, v odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb advokát dohodne s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny.

Hodinová odmena

Zmluvná odmena sa môže určiť podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci ako hodinová odmena a advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena

Taktiež možno dohodnúť odmenu paušálnou sumou ako paušálnu odmenu, a to za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, prípadne za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena

Alebo podielom na hodnote veci ako podielovú odmenu, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil, pričom maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci. Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci, pri čiastočnom úspechu má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny, inak má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

Odmenu možno dohodnúť aj tarifnou odmenou avšak dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa vyhlášky MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene.

Tieto formy odmeny možno kombinovať.

Výšku trov právneho zastúpenia v občianskoprávnych veciach je možné vypočítať tu: https://stlegal.sk/kalkulacky/trovy/ .

Výšku trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní je možné vypočítať tu: https://stlegal.sk/kalkulacky/trovy/ .

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte sa na nás obrátiť. Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09, e – mailom na adrese: office@stlegal.sk alebo nás navštívte osobne v sídle kancelárie na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava.