Každý proti komu sa vedie trestné konanie má právo obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu – advokáta. Trestný poriadok výslovne vymedzuje prípady, kedy trestne stíhaná osoba, v záujme zachovania práva na obhajobu, musí mať obhajcu. Je to v takých prípadoch, keď by inak mohlo byť úplne uplatnenie práva na obhajobu sťažené alebo je trestné stíhanie vedené pre obzvlášť závažný zločin. Takéto prípady sú označované ako povinná obhajoba. Trestne stíhaná osoba, či už obvinený, obžalovaný alebo odsúdený musí mať v týchto prípadoch obhajcu od momentu, keď vznikol dôvod povinnej obhajoby. V prípade, ak je vedených niekoľko trestných stíhaní voči jednej osobe a v každom z nich je daný niektorý z dôvodov povinnej obhajoby, tak táto osoba musí mať obhajcu v každom samostatnom trestnom konaní.

Povinná obhajoba môže vzniknúť už v prípravnom konaní, teda po vznesení obvinenia, ešte pred prijatím obžaloby súdom, alebo, aj ak neskôr počas konania pred súdom splníte podmienky, musíte mať obhajcu, a to ak

 • ste vo väzbe,
 • ste vo výkone trestu odňatia slobody,
 • ste na pozorovaní v zdravotníckom zariadení,
 • ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
 • Vaša spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine,
 • ste mladistvý,
 • ide o konanie proti ušlému,
 • v konaní o vydanie do cudziny,
 • v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia s výnimkou protialkoholického liečenia alebo protitoxikomanického liečenia,
 • vtedy, ak to považuje súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt za nevyhnutné najmä preto, že majú pochybnosť o Vašej spôsobilosti náležite sa obhajovať.

 

Vo vykonávacom konaní, teda počas výkon už uloženého trestu, v ktorom súd rozhoduje na verejnom zasadaní, teda, ak už ste odsúdený a vykonávate trest, musíte mať obhajcu, ak

 • ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
 • Vaša spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • ide o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody mladistvého, ktorý v čase konania verejného zasadania nedovŕšil osemnásty rok,
 • ste vo väzbe
 • sú pochybnosť o Vašej spôsobilosti náležite sa obhajovať.

 

Ak ste už odsúdený, a chcete podať mimoriadny opravný prostriedok, alebo ho máte podaný, tak obhajcu musíte mať, ak

 • ste vo väzbe,
 • ste vo výkone trestu odňatia slobody,
 • ste na pozorovaní v zdravotníckom zariadení,
 • ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
 • Vaša spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine,
 • ide o mladistvého, ktorý v čase konania verejného zasadania o mimoriadnom opravnom prostriedku nedovŕšil osemnásty rok,
 • sú pochybnosť o Vašej spôsobilosti náležite sa obhajovať,
 • ide o konanie proti odsúdenému, ktorý zomrel.

 

V uvedených prípadoch povinnej obhajoby sa Vám určí lehota na zvolenie si obhajcu. Ak si zvolíte obhajcu sám, tak Vás bude obhajovať tento obhajca na základe Vami udeleného splnomocnenia. Ak si v tejto lehote však nezvolíte obhajcu, bude Vám obhajca bez meškania pridelený teda ustanovený súdom ako ex offo obhajca.

 

Obhajcu ex offo ustanoví a ustanovenie obhajcu ex offo  aj ruší v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu, a to prostredníctvom počítačového programu schváleného Ministerstvom spravodlivosti SR. Obhajca sa v takýchto prípadoch prideľuje zo zoznamu „ex offo“ advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora a je verejne dostupný. Kritériom je, že takto ustanovený advokát musí mať sídlo v obvode súdu, ktorý vo Vašej veci rozhoduje. V takýchto prípadoch, ak súdu nepreukážete svoju nemajetnosť v stanovenej lehote, a teda nebolo Vám priznané právo na bezplatnú obhajobu, tak odmenu obhajcovi síce uhradí štát, ak však budete v trestnom konaní uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, obhajcovi vyplatenú odmenu bude od Vás štát následne vymáhať.

 

Ak ste však nemajetný, a chcete byť zastúpený obhajcom, teda, ak nemáte dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby a viete to preukázať, tak máte právo požiadať o ustanovenie obhajcu, a to aj v prípade, že neexistujú dôvody povinnej obhajoby. Sudca pre prípravné konanie  alebo predseda senátu je v takom prípade povinný ustanoviť Vám obhajcu zo zoznamu ex offo advokátov. Ak sa však v priebehu konania zistí, že máte dostatočné prostriedky, aby ste si uhradil trovy obhajoby alebo ak nepreukážete nárok na bezplatnú obhajobu, ustanovený obhajcu Vám bude zrušený.

 

Ak u Vás alebo Vášho blízkeho vznikol dôvod povinnej obhajoby, prípadne chcete uplatňovať svoje právo na obhajobu prostredníctvom skúseného obhajcu, tak nás neváhajte kontaktovať.

Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09 alebo 0915 104 809 alebo e – mailom na adrese: office@stlegal.sk.