Občania a domácnosti

Povinná obhajoba

2023-07-10T17:46:54+02:00

Každý proti komu sa vedie trestné konanie má právo obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu - advokáta. Trestný poriadok výslovne vymedzuje prípady, kedy trestne stíhaná osoba, v záujme zachovania práva na obhajobu, musí mať obhajcu. Je to v takých prípadoch, keď by [...]

Povinná obhajoba2023-07-10T17:46:54+02:00

Obhajca ex offo a splnomocnený obhajca

2023-07-10T21:41:40+02:00

Medzi základné zásady trestného konania patrí právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné konanie. Toto právo je garantované aj Ústavou SR, či Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právo na obhajobu [...]

Obhajca ex offo a splnomocnený obhajca2023-07-10T21:41:40+02:00

Postup po podaní trestného oznámenia

2023-07-10T18:06:43+02:00

Po Vašom úvodnom kroku podania trestného oznámenia, by mali orgány činné v trestnom konaní postupovať pri vybavení Vášho trestného oznámenia s ohľadom na zásadu rýchlosti konania, teda bez zbytočných prieťahov. Príslušný prokurátor alebo príslušný policajt  by mal [...]

Postup po podaní trestného oznámenia2023-07-10T18:06:43+02:00

Podanie trestného oznámenia

2023-07-10T22:00:50+02:00

V uvedenom článku Vám priblížime ako podať trestné oznámenie a problematiku trestného oznámenia a postavenia oznamovateľa trestného činu. V článku Vás prevedieme charakteristikou trestného oznámenia ako jedného z podnetov na trestné stíhanie v zmysle Trestného poriadku, jednotlivými [...]

Podanie trestného oznámenia2023-07-10T22:00:50+02:00

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch

2023-07-10T22:03:29+02:00

  VÝPOČET ODMENY   Výška trov právneho zastúpenia v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch sa odvíja od konkrétneho trestného činu, ktorý sa obvinenému kladie za vinu, presnejšie od hornej hranice trestu odňatia slobody ustanovenej za tento [...]

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch2023-07-10T22:03:29+02:00

ROZVOD MANŽELSTVA 3/4 Konanie o rozvode manželstva

2023-07-10T21:56:15+02:00

Špecifiká procesného postupu súdu v konaní o rozvod manželstva sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o [...]

ROZVOD MANŽELSTVA 3/4 Konanie o rozvode manželstva2023-07-10T21:56:15+02:00

ROZVOD MANŽELSTVA 2/4 Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

2023-07-10T22:05:14+02:00

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva ako aj iné špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. [...]

ROZVOD MANŽELSTVA 2/4 Náležitosti návrhu na rozvod manželstva2023-07-10T22:05:14+02:00

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

2023-07-10T22:10:30+02:00

Príspevok na výživu rozvedeného manžela  je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“).   Vzájomná vyživovacia povinnosť počas manželstva Zánikom manželstva zanikajú i [...]

Príspevok na výživu rozvedeného manžela2023-07-10T22:10:30+02:00

Rozvod manželstva

2023-07-10T21:57:36+02:00

Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“). Špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový [...]

Rozvod manželstva2023-07-10T21:57:36+02:00
Go to Top