Invalidita u policajtov a profesionálnych vojakov je upravená v zákone č. 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“). Jej vyhodnotenie je nutné pri žiadaní o invalidný výsluhový dôchodok, v prípade zhoršenia zdravotného stavu v dôsledku služobného úrazu či choroby z povolania.

Za invaliditu sa považuje zdravotný stav, ak policajt alebo profesionálny vojak v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania nie je spôsobilý vykonávať službu a jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania znížená najmenej o 20 %.

Pričom primeraným civilným zamestnaním je zamestnanie vyžadujúce rovnaký stupeň vzdelania s podobným odborným zameraním a zodpovedajúcu dĺžku odbornej praxe, ktorú policajt alebo profesionálny vojak dosiahol pred vznikom invalidity.

Dávame do pozornosti, že podľa zákona č. 461/2003 Z. z. zákon o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorý sa nevzťahuje na sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov, musí byť miera schopnosti pracovať o viac ako 40% v porovnaní so zdravou osobou.

 

POSUDKOVÁ KOMISIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA VOJENSKÉHO ÚRADU SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

U profesionálneho vojaka invaliditu a jej rozsah, a zároveň či sa stal invalidný v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie posudzuje Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Taktiež posudzuje či invalidita naďalej trvá.

Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia kontroluje bodové ohodnotenie služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

 

POSUDKOVÝ LEKÁR A HLAVNÝ POSUDKOVÝ LEKÁR

Či sa stal policajt invalidný v dôsledku choroby z povolania alebo služobného úrazu a v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie podľa tohto zákona, posudzuje posudkový lekár a hlavný posudkový lekár.

Taktiež kontrolujú zdravotný stav poberateľa invalidného výsluhového dôchodku a poberateľa invalidného dôchodku v určenej lehote na účely posúdenia, či jeho invalidita naďalej trvá. Pri výkone tejto lekárskej posudkovej činnosti spolupracujú s praktickým lekárom a revíznym lekárom zdravotnej poisťovne.

 

SLUŽOBNÝ ÚRAZ

Služobným úrazom je poškodenie zdravia alebo smrť policajta alebo profesionálneho vojaka spôsobené nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, a to

  1. a) pri výkone služobných činností, ktoré vyplývajú zo služobného zaradenia a sú vykonávané na príkaz, pokyn alebo rozkaz nadriadeného alebo obvyklom plnení služobných úloh vrátane obvyklých činností počas prestávok v službe,
  2. b) pri činnosti, ktorá sa vykonáva v záujme služby alebo s cieľom chrániť záujem služby, bez ohľadu na to, z akého podnetu policajt alebo profesionálny vojak túto činnosť vykonáva,
  3. c) v dôsledku konania alebo opomenutia inej osoby, ak je dôvodom príslušnosť policajta alebo profesionálneho vojaka alebo vykonávaná v záujme služby alebo s cieľom chrániť záujem služby,
  4. d) počas cesty z miesta mimo výkonu služby na miesto výkonu služby, s cieľom dostaviť sa na miesto výkonu služby, ak bol na výkon služby mimoriadne povolaný, a späť,
  5. e) pri činnosti, ktorú policajt alebo profesionálny vojak vykonáva vo verejnom záujme alebo v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku.

 

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý policajt a profesionálny vojak utrpel pre výkon služby.

 

CHOROBA Z POVOLANIA

Chorobou z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením  ako zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného zákone o sociálnom poistení, ak vznikla pri výkone služby, v súvislosti s ním alebo pre výkon služby.

Za chorobu z povolania sa považuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôbz povolania, a to od jej zaradenia do zoznamu, ale iba za dobu najviac troch rokov pred jej zaradením do zoznamu.

 

Viac si o chorobe z povolania a postupe pri jej uznaní alebo neuznaní prečítajte v našom článku
CHOROBA Z POVOLANIA“.

O nárokoch na invalidný výsluhový dôchodok a postupe jeho získania si prečítajte v našom článku  „INVALIDNÝ VÝSLUHOVÝ DÔCHODOK.

V prípade, že ste utrpeli služobný úraz alebo máte podozrenie na chorobu z povolania a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Môžete tak urobiť telefonicky (02/38 10 61 09), mailom (office@stlegal.sk) alebo nás navštívte osobne (Gajova 4, 811 09 Bratislava).

Naša advokátska kancelária klientovi poskytne poradenstvo:

  • spísanie a podanie žiadosti o priznanie invalidného výsluhového dôchodku s príslušnými prílohami
  • právne poradenstvo počas celého konania, počnúc prvotnými vyšetreniami až po vyplatenie priznaných dávok
  • zastupovanie v konaní o priznaní dávok
  • zastupovanie v konaní pred súdom