Zánik manželstva ako aj úprava priezviska po rozvode rozvodom sú upravené v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“).

Čo sa týka priezviska manžela, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko,  prípadne si zároveň ponechal ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, tak môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko, respektíve, že upúšťa od používania druhého spoločného priezviska.

 

Ide o právo rozvedeného manžela, nie povinnosť. O tomto práve, tejto možnosti poučí rozvedených manželov súd v rozsudku o rozvode manželstva. Druhý z manželov nemá právo požadovať od bývalého manžela, aby si jeho priezvisko ponechal, rovnako ho ani ho nijakým spôsobom nútiť k tomu, aby prijal svoje predchádzajúce priezvisko späť a jeho priezviska sa vzdal. Na jeho názor súd ani matričný úrad v tejto veci neprihliada.

 

Oznámenie sa robí úradu, do ktorého matriky bolo manželstvo zapísané. Toto oznámenie nemá zákonom špecifikované náležitosti. Môže byť písomné alebo ústne, doložené právoplatným rozsudkom súdu o rozvode manželstva za účelom preukázania rozvodu manželstva ako aj dodržanie ustanovenej lehoty.

 

Pokiaľ rozvedený manžel neurobí takéto oznámenie v trojmesačnej lehote, k zmene priezviska rozvedeného manžela môže dôjsť len podľa ustanovení zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

 

Matričný úrad o tejto zmene nevydáva rozhodnutie, vydá len oznamovateľovi potvrdenie o tom, že vzal jeho opätovné prijatie predošlého priezviska na vedomie a túto skutočnosť zaznamenal v knihe manželstiev. Od momentu zápisu je rozvedený manžel oprávnený a zároveň povinný používať svoje predchádzajúce priezvisko.

 

Zmena priezviska rozvedeného manžela  sa nevzťahuje na priezviská spoločných detí rozvedených manželov. V prípade, ak by jeden z rozvedených manželov trval na zmene priezvisk maloletých detí, je to prípustné len podľa ustanovení zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, ktorá bude povolená, ak budú splnené zákonné náležitosti a ak so žiadosťou o povolenie zmeny priezvisk súhlasia obaja rodičia. Súhlas druhého rodiča by sa nevyžadoval, ak dá na zmenu priezvisk detí súhlas príslušný súd.

 

Viac si o rozvode manželstva prečítate viac tu: https://stlegal.sk/rozvod-manzelstva/

 

V prípade, ak chcete ukončiť manželstvo rozvodom a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09, e – mailom na adrese: office@stlegal.sk alebo nás navštívte osobne v sídle kancelárie na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava.

Naša advokátska kancelária klientovi poskytne poradenstvo:

  • spísanie a podanie návrhu na rozvod manželstva
  • spísanie rodičovskej dohody
  • spísanie a podanie oznámenia o priezvisku
  • spísanie a podanie návrhu na priznanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi
  • zastupovanie v konaní pred súdom