Príspevok na výživu rozvedeného manžela  je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“).

 

Vzájomná vyživovacia povinnosť počas manželstva

Zánikom manželstva zanikajú i všetky práva a povinnosti medzi bývalými manželmi, vrátane tých majetkových. Počas manželstva majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorou si majú zabezpečiť rovnakú životnú úroveň.  Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh druhého manžela určí výživné tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Zánikom manželstva však táto vyživovacia povinnosť zaniká, spolu s právom na rovnakú životnú úroveň.  Táto povinnosť na jednej strane a právo u manžela na druhej strane, sa čiastočne na čas po rozvode, premieta do príspevku na výživu rozvedeného manžela.

 

O rozvode manželstva si prečítate viac tu: https://stlegal.sk/rozvod-manzelstva/

 

Podmienky vzniku nároku na príspevok

Ak rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Vzťahuje sa to len na rozvedených manželov, nemožno ho žiadať pri zániku vzťahov medzi nezosobášenými pármi. Je to prejav určitej solidarity medzi bývalými manželmi, avšak len na zabezpečenie primeranej výživy a nie na zabezpečenie rovnakej životnej úrovne rozvedených manželov tak, ako to bolo počas trvania manželstva. Základnou podmienkou na jeho priznanie je nedostatočná schopnosť rozvedeného manžela  sám sa živiť.  Kritériom pre určenie jeho výšky je primeranosť, čím sa obmedzuje jeho výška na pokrytie len časti niektorých opodstatnených výdavkov rozvedeného manžela a jeho domácnosti.

 

Dohoda o výške príspevku

Bývalí manželia sa na výške príspevku môžu dohodnúť mimosúdne, či už písomne alebo ústne. Forma dohody nie je zákonom striktne určená a pre jej vykonateľnosť nemusí byť schválená súdom, ako je to napríklad pri dohode rodičov o výkone rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Vhodné by bolo, aby sa manžel, ktorý príspevok žiada, pokúsil najprv dohodnúť s bývalým manželom mimosúdne, napríklad zaslaním mimosúdnej dohody poštou, e-mailom. Ak sa nedohodnú, respektíve povinný bývalý manžel dohodu nedodržiava, môže sa ten druhý obrátiť na súd a ten určí jeho rozsah na návrh niektorého z nich.

 

Návrh na určenie príspevku

Návrh na určenie príspevku sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má bydlisko rozvedený manžel, proti ktorému návrh smeruje, teda ten ktorý má mať povinnosť poskytovať tento príspevok. Podáva sa v dvoch vyhotoveniach. Súd výživné určí najskôr odo dňa tohto podania na súde, teda neurčuje sa spätne, ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o rozvode, či k inému dátumu.

 

Návrh by mal obsahovať:

  • identifikačné údaje manžela, resp. rozvedeného manžela, ktorý o príspevok žiada, s uvedením mena, priezviska, dátum narodenia, trvalého bydliska, prípadne aktuálneho bydliska a štátnej príslušnosti,
  • identifikačné údaje manžela, resp. rozvedeného manžela, proti ktorému návrh smeruje, ktorý má príspevok platiť, a teda meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, prípadne aktuálne bydlisko a štátnu príslušnosť,
  • opísanie situácie rozvedeného manžela, ktorý sa príspevku domáha, najmä prečo nie je schopný sa samostatne živiť,
  • odôvodnenie požadovanej výšky príspevku, predovšetkým uvedením príjmov navrhovateľa a opodstatnených výdavkov na domácnosť, na deti a osobné výdavky.
  • z návrhu musí byť ďalej zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha, v akej výške, prípadne na akú dobu, teda musí obsahovať petit – návrh ako sa má súd rozhodnúť.

 

Konanie na súde

 Podaný návrh je súd povinný prijať. Následne nariadi vo veci ústne pojednávanie, na ktorom vypočuje bývalých manželov, prípadne vykoná ďalšie dokazovanie vo veci, ak usúdi, že je to potrebné. Súd pri posudzovaní schopnosti sa samostatne živiť u manžela,  ktorý žiada tento príspevok, nevychádza len zo skutočnosti, že je napríklad nezamestnaný, ale posudzujú sa subjektívne aj objektívne schopnosti a možnosti rozvedeného manžela na trhu práce, teda zisťuje sa, či je schopný pracovať. Súd posudzuje a zisťuje taktiež aké má majetkové pomery žiadateľ o príspevok. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Samozrejme súd skúma schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného bývalého manžela.

Dokazovaním súd zisťuje príjmy oboch účastníkov ich majetkové pomery, schopnosti a možnosti a tiež posúdi ich opodstatnené výdavky. Za tým účelom by mali účastníci súdu predkladať písomné dôkazy, počnúc výpismi z účtu, rozhodnutiami sociálnej poisťovne, výplatnými páskami, ďalej predkladajú rôzne doklady o výdavkoch na bežný chod domácnosti – účty za vodu, plyn, elektrinu, poplatky správcovi, ako aj pokladničné bloky preukazujúce výdavky na stranu, ošatenie, lieky, zdravotné pomôcky, pohonné hmoty, až po rôzne lekárske správy či posudky. Ako bolo vyššie spomenuté súd povinne prihliada aj na príčiny rozvratu manželstva, ako i na skutočnosť, či by priznanie tohto práva bývalému manželovi neodporovalo dobrým mravom. Pokiaľ súd po vykonanom dokazovaní bude mať za to, že konanie bývalého manžela požadujúceho príspevok na výživu rozvedeného manžela je v rozpore s dobrými mravmi, napríklad, ak je nezamestnaný z vlastnej vôle, alebo výdavky sú neúmerné a nie nevyhnutné, prípadne, že by priznanie tohto príspevku bolo v rozpore s dobrými mravmi, príspevok na výživu rozvedenému manželovi neprizná.

 

Zánik práva na príspevok na výživu

 Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Teda trvanie poberania tohto príspevku je časovo obmedzené a nezáleží pri tom na tom, kedy bol podaný návrh na súd. Lehota plynie vždy od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Nie je však vylúčené podanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia na platenie príspevku aspoň v nevyhnutnej miere, na čas do skončenia konania vo veci samej. Len výnimočne súd môže túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. Právo na výživné taktiež zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

V prípade, ak chcete ukončiť manželstvo rozvodom a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09, e – mailom na adrese: office@stlegal.sk alebo nás navštívte osobne v sídle kancelárie na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava.

Naša advokátska kancelária klientovi poskytne poradenstvo:

  • spísanie mimosúdnej dohody o príspevku na výživu rozvedenému manželovi
  • spísanie a podanie návrhu na priznanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi
  • zastupovanie v konaní pred súdom