Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“). Špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“).

Rozvod manželstva je podľa slovenskej právnej úpravy jedinou prípustnou formou definitívneho zániku manželstva počas života oboch manželov ako zákonný spôsob riešenia manželských nezhôd. Zrušiť manželstvo je možné rozvodom len pri naplnení dvoch zákonných predpokladov, a teda manželstvo prestalo plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Súd v rámci konania o rozvode skúma či sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo prestalo plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Počas konania sa skúma či ide o definitívny rozvrat manželstva. Musí ísť o taký rozvrat, ktorý sa vzhľadom na intenzitu a dĺžku doby narušenia vzťahov medzi manželmi zdá byť nenapraviteľný a v jeho dôsledku manželstvo naďalej nemôže plniť svoj účel. Zákon neurčuje presne, aké sú dôvody pre rozvod, pre prípad ktorých by súd mal povinnosť manželstvo rozviesť. Zváženie okolností je ponechané výlučne na posúdení súdu. Ak má súd za preukázané, že manželstvo je vážne a trvalo rozvrátené a že akákoľvek náprava je nereálna, manželstvo rozvedie.

V rámci konania súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi. Pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi súd prihliada na porušenie povinností manželov. Medzi povinnosti manželov patrí byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie, pričom manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť. O veciach týkajúcich sa rodiny by mali manželia rozhodovať spoločne. Ak sa nevedia dohodnúť o podstatných veciach, môže na návrh jedného z nich rozhodovať súd. Na výkon povolania či na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiadny z manželov súhlas druhého manžela.

 

 Neúčinnosť nesúhlasu s rozvodom či dohody o rozvode

 

Manželstvo je možné rozviesť i napriek nesúhlasu druhého z manželov. Prejavovanie tohto nesúhlasu môže však predĺžiť dobu trvania rozvodového konania. Súd na jeho základe môže nariadiť manželom návštevu manželskej poradne, pokiaľ to jeden z manželov navrhne. Súd je totiž povinný vplyvom svojej výchovnej funkcie viesť manželov k zmiereniu. Taktiež môže manželov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou. Zásadne sa vždy prihliada na záujem maloletých detí, ak sú v manželstve.

Mimosúdna dohoda ani dohoda manželov o rozvode počas manželstva, pred podaním návrhu či počas už prebiehajúceho súdneho konania nemá žiadnu právnu váhu, právny poriadok ich nepripúšťa. O zrušení manželstva rozvodom tak rozhoduje výlučne súd na základe návrhu. Manželstvo je teda možné rozviesť iba na základe návrhu niektorého z manželov.

 

Viac si o rozvode manželstva prečítate viac tu: https://stlegal.sk/rozvod-manzelstva/

 

V prípade, ak chcete ukončiť manželstvo rozvodom a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09, e – mailom na adrese: office@stlegal.sk alebo nás navštívte osobne v sídle kancelárie na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava.

Naša advokátska kancelária klientovi poskytne poradenstvo:

  • spísanie a podanie návrhu na rozvod manželstva
  • spísanie rodičovskej dohody
  • spísanie a podanie oznámenia o priezvisku
  • spísanie a podanie návrhu na priznanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi
  • zastupovanie v konaní pred súdom