Špecifiká procesného postupu súdu v konaní o rozvod manželstva sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“).

Návrh sa podáva na súde, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd manžela, ktorý návrh podal.

 

Spolu s návrhom je nutné uhradiť súdny poplatok vo výške stanovenej zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch vo výške 66,00 eur, pričom pri splnení zákonných podmienok súd môže navrhovateľovi priznať oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

 

Návrh sa na súde podáva v dvoch vyhotoveniach a v prípade, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, podáva sa i tretie vyhotovenie pre kolízneho opatrovníka, tak aby každý z účastníkov mal k dispozícii jeden rovnopis.

 

Návrh na rozvod je možné počas konania vziať späť, ak však druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí, súd konanie nezastaví, ibaže mu návrh ešte nebol doručený.

 

Súd konanie zastaví aj vtedy, ak sa ten, kto podal návrh, nedostaví na pojednávanie. Ak sa však druhý z manželov na pojednávanie dostavil a vyhlási, že na prejednaní veci trvá, súd nezastaví konanie. Súd môže konanie aj prerušiť, ak to obidvaja manželia navrhnú. Následne po uplynutí troch mesiacov súd v konaní pokračuje na návrh. Ak sa však návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

 

Voči rozhodnutiu súdu o rozvode, zamietavému, i proti tomu, ktorému sa vyhovelo, je oprávnený podať odvolanie ten z manželov, proti ktorému bol návrh na rozvod podaný. Manžel, ktorý návrh podal, môže podať odvolanie len v prípade, ak súd jeho návrh na rozvod zamietol.

 

Viac si o rozvode manželstva prečítate viac tu: https://stlegal.sk/rozvod-manzelstva/

 

V prípade, ak chcete ukončiť manželstvo rozvodom a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09, e – mailom na adrese: office@stlegal.sk alebo nás navštívte osobne v sídle kancelárie na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava.

Naša advokátska kancelária klientovi poskytne poradenstvo:

  • spísanie a podanie návrhu na rozvod manželstva
  • spísanie rodičovskej dohody
  • spísanie a podanie oznámenia o priezvisku
  • spísanie a podanie návrhu na priznanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi
  • zastupovanie v konaní pred súdom