Advokát si môže odmenu vo vyššie uvedenej výške účtovať len za úkony právnej služby určené vyhláškou MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.

 

Odmena advokáta môže byť zmluvná alebo tarifná. Zmluvnú odmenu je možné dohodnúť ako hodinovú, paušálnu či podielovú.

Viac o odmene advokáta si môžete prečítať v našom článku: https://stlegal.sk/odmena-advokata/ .

 

Pri výpočte odmeny advokáta sa vychádza z výšky peňažného plnenia alebo ceny veci alebo práva, ktorých sa právne služby týkajú.

Základnú výšku trov právneho zastúpenia v občianskoprávnych veciach je možné vypočítať tu: https://stlegal.sk/kalkulacky/trovy/ .

Výšku trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní je možné vypočítať tu: https://stlegal.sk/kalkulacky/trovy/ .

 

Vyhláška MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb upravuje špecifické situácie, ktoré môžu nastať pri poskytovaní právnych služieb.

O špecifikách určovania odmeny sa dočítate v našom článku: https://stlegal.sk/tarifna-odmena-advokata-za-zastupovanie-v-obcianskom-konani-za-ine-ukony-pravnej-sluzby/ .

 

Úkony právnej služby spoplatnené v plnej výške

 

Úkony, za ktoré si advokát môže účtovať odmenu podľa vyhlášky MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene, v plnej vyššie popísanej výške sú:

– prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,

– ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,

– písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,

– účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny, ak však úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,

– vypracovanie právneho rozboru veci,

– rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,

– návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania,

– vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

 

Úkony právnej služby spoplatnené jednou polovicou odmeny

 

Advokát si môže účtovať jednu polovicu odmeny vo vyššie uvedenej výške za tieto úkony právnej služby, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie:

– návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,

– odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,

– ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takému návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu,

– ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, kratšia ako jedna hodina,

– ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, kratšia ako jedna hodina,

– návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach.

 

Špecifiká účtovania odmeny

Ak však po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie a medzitým nedošlo k inému úkonu právnej služby, tak odmena za túto ďalšiu poradu alebo rokovanie advokátovi nepatrí.

 

Za zastúpenie na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí odmena vo výške jednej polovice odmeny vo vyššie uvedenej výške. Za zastúpenie na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí odmena vo výške jednej štvrtiny odmeny vo vyššie uvedenej výške.


V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte sa na nás obrátiť. Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09, e – mailom na adrese: office@stlegal.sk alebo nás navštívte osobne v sídle kancelárie na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava.