Odmena advokáta môže byť zmluvná alebo tarifná. Zmluvnú odmenu je možné dohodnúť ako hodinovú, paušálnu či podielovú.

Viac si môžete prečítať v našom článku: https://stlegal.sk/odmena-advokata/ .

Advokát a klient sa môžu dohodnúť aj na tarifnej odmene, čo je v našej praxi najbežnejší spôsob dohody o odmene advokáta. Tieto tarify sú upravené vyhláškou MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, teda klient si vie vypočítať hodnotu každého úkonu a taktiež aké úkony sú spoplatnené. Avšak pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva v súdnom či inom konaní proti inej osobe, sa odmena advokáta určuje podľa ustanovení vyhlášky MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, bez ohľadu na dohodu o zmluvnej odmene.

 

ZÁKLADNÁ ODMENA

 

Základom pre určenie tarifnej odmeny je hodnota veci alebo druhu vecialebo práva (napríklad hodnota nehnuteľnosti, teda pozemku, domu, bytu alebo aj motorového vozidla, tovaru či služby, taktiež výška podielu pri spoluvlastníctve, výška škody pri uplatňovaní jej náhrady), ktorých sa právne služby týkajú a taktiež počet úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Vplyv na jej určenie má aj počet zastúpených v tej istej veci. Avšak vyhláška MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene stanovuje výnimky.

Pri výpočte sa vychádza z výšky peňažného plnenia alebo ceny veci alebo práva, ktorých sa právne služby týkajú. Táto ich hodnota sa určuje pri začatí poskytovania právnej služby. Za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo či existenciu sa vedie spor, alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

Výšku trov právneho zastúpenia v občianskoprávnych veciach je možné vypočítať tu: https://stlegal.sk/kalkulacky/trovy/ .

Výšku trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní je možné vypočítať tu: https://stlegal.sk/kalkulacky/trovy/ .

Nárok na odmenu advokáta je upravený zákonom č.  586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). Výška tejto odmeny a jej výpočet sú upravené vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb“).

 

ŠPECIFICKÁ ÚPRAVA ODMENY

 

Vyhláška MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb upravuje špecifické situácie, ktoré môžu nastať pri poskytovaní právnych služieb.

 

Opakujúce sa plnenia

Tarifná hodnota sa určí súčtom plnení (napríklad splátok), ak sa právne služby týkajú opakujúcich sa plnení, napríklad pri splátkových kalendároch, pôžičkách, úveroch.

 

Plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo plnenie na čas neurčitý

Ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, napríklad výživné, príspevok na výživu rozvedeného manžela, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia.

 

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu. Túto je najvhodnejšie určiť znaleckým posudkom alebo minimálne odborným vyjadrením.

 

Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, aj pohľadávok a aj záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania. Taktiež je najvhodnejšie určiť túto hodnotu vopred znaleckým posudkom alebo minimálne odborným vyjadrením.

 

Správa majetku

Pri správu majetku advokátom patrí mu tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

 

Ochrana osobnosti

Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníkavo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkochvo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 1000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2000 eur, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy.

 

Nemožnosť vyjadrenia hodnoty veci alebo práva v peniazoch

Ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, napríklad pri určovaní vlastníckeho práva, rozvode manželstva, alebo ju možno zistiť len s nepomernými veľkými ťažkosťami, tak základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je pre rok 2017 suma vo výške 68,- EUR bez DPH a bez režijného paušálu. Výška režijného paušálu pre rok 2017 je suma 8,84 EUR. Celkovo tak hodnota úkonu je pre rok 2017 suma vo výške 76,84 EUR, a suma vo výške 90,44 EUR, ak advokát je platcom DPH. Tieto sumy sa určujú z výpočtového základu, ktorý vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

Spor zo spotrebiteľskej zmluvy

Taktiež ak je klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, ibaže bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy čo i len čiastočne úspešný, alebo klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, tak základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je pre rok 2017 suma vo výške 68,- EUR bez DPH a bez režijného paušálu. Výška režijného paušálu pre rok 2017 je suma 8,84 EUR. Celkovo tak hodnota úkonu je pre rok 2017 suma vo výške 76,84 EUR, ak advokát nie je platca DPH a suma vo výške 90,44 EUR, ak advokát je platcom DPH.

 

Zastupovanie v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby pre rok 2017 je suma vo výške 147,33 EUR bez DPH a bez režijného paušálu, ktorého výška pre rok 2017 je suma 8,84 EUR vo veciach zastupovania v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku.

 

Konanie pred  Ústavným súdom Slovenskej republiky

Vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby pre rok 2017  suma vo výške 147,33 EUR bez DPH a bez režijného paušálu, ktorého výška pre rok 2017 je suma 8,84 EUR

 

Sociálne poistenie, sociálne služby a preskúmavanie rozhodnutia o priestupkoch

V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby  je pre rok 2017 suma vo výške 68,- EUR bez DPH a bez režijného paušálu. Výška režijného paušálu pre rok 2017 je suma 8,84 EUR. Celkovo tak hodnota úkonu je pre rok 2017 suma vo výške 76,84 EUR, ak advokát nie je platca DPH a suma vo výške 90,44 EUR, ak advokát je platcom DPH.

 

Spoločné úkony a spojené veci

Ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb, pre každú ďalšiu osobu sa základná sadzba tarifnej odmeny zníži o 50 % .

Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z hodnoty veci s najvyššou hodnotou zvyšuje o tretinu základnej sadzby, ktorá by advokátovi patrila v ostatných spojených veciach. Avšak, ak spojenie vecí na spoločné prejednanie vyplýva zo zákona, v takej veci sa určí výška tarifnej odmeny podľa veci, ktorej hodnota je najvyššia.

 

Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady o daň z pridanej hodnoty.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte sa na nás obrátiť. Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09, e – mailom na adrese: office@stlegal.sk alebo nás navštívte osobne v sídle kancelárie na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava.