Chorobou z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením  ako zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného zákone o sociálnom poistení, ak vznikla pri výkone služby, v súvislosti s ním alebo pre výkon služby.

Za chorobu z povolania sa považuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, a to od jej zaradenia do zoznamu, ale iba za dobu najviac troch rokov pred jej zaradením do zoznamu.

 

POSTUP UZNANIA CHOROBY Z POVOLANIA

Keďže zákon č. 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“) priamo neupravuje postup pri uznaní choroby z povolania, v praxi sa používa analogicky všeobecný predpis, a to zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone (ďalej len „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“).

 

PODOZRENIE NA CHOROBY Z POVOLANIA

Ak má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, podozrenie, že jeho ochorenie súvisí s vykonávanou prácou, odošle ho na vyšetrenie lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo so sídlom najbližšie k miestu jeho pracoviska.

 

ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKO V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO

Nakoľko podozrenie na chorobu z povolania nesmie posudzovať špecializované pracovisko zamestnávateľa, v prípade profesionálnych vojakov a policajtov, sú to najmä civilné pracoviská, a to  ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, v Martine a v Košiciach.

 

POSTUP ŠPECIALIZOVANÉHO PRACOVISKA

Tento lekár s odbornou spôsobilosťou na špecializovanom pracovisku rozhoduje o uznaní choroby z povolania.Jeho rozhodnutie stojí na dvoch základoch, jednak je to posúdenia zdravotného stavu a jednak odborné stanovisko z prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby príslušného orgánu verejného zdravotníctva.Po zhodnotení zdravotného stavu a odborného stanoviska vypracuje lekársky posudok o uznaní choroby z povolania.

Povinným podkladom k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom je odborné stanovisko z prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania. Toto stanovisko vypracuje zväčša odbor hygieny životného prostredia, v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska. Ak ide o zložité prešetrenie, lehota sa predlžuje o ďalších 60 dní.

Ak  špecializované pracovisko vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania, tak ho doručuje posudzovanej osobe, zamestnávateľovi, príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia alebo útvaru sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva alebo útvaru sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Ak špecializované pracovisko neuzná chorobu z povolania, vydá taktiež lekársky posudok, ktorým sa neuznala choroba z povolania.

V zákone sú stanovené presne náležitosti tohto lekárskeho posudku.

 

SPORNÉ ALEBO NEJEDNOZNAČNÉ PRÍPADY

V sporných alebo nejednoznačných prípadoch, špecializované pracovisko postúpi podozrenie na chorobu z povolania na posúdenie regionálnej komisii, ktorá vypracuje stanovisko k uznaniu choroby z povolania najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska.

obzvlášť zložitých prípadoch, špecializované pracovisko musí postúpiť podozrenie na chorobu z povolania Celoslovenskej komisii na posudzovanie chorôb z povolania, a písomne o tom informovať posudzovanú osobu.Celoslovenská komisia na posudzovanie chorôb z povolania vypracuje stanovisko k uznaniu choroby z povolania najneskôr do 60 dní od prijatia žiadosti.

 

OPÄTOVNÉ POSÚDENIE CHOROBY Z POVOLANIA

Ak si posudzovaná osoba alebo zamestnávateľ myslia, že podozrenie na chorobu z povolania bolo lekárom posúdené nesprávne, či už ju neuznali alebo uznali ale nesprávne, môžu písomne požiadať celoslovenskú komisiu o jej opätovné posúdenie. Lehotu na podanie tejto žiadosti majú 60 dní odo dňa prijatia lekárskeho posudku, ktorým uznali alebo neuznalo chorobu z povolania. Ak ju už ale posudzovala celoslovenská komisia, nie je možné podať žiadosť o opätovné posúdenie choroby z povolania.

Stanovisko celoslovenskej komisie k uznaniu choroby z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania je pre špecializované pracovisko záväzné. Následne toto pracovisko vydá v lehote do 30 dní od prijatia stanoviska nový lekársky posudok.

Ak celoslovenská komisia správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom potvrdí,náklady spojené s opätovným posudzovaním choroby z povolania uhrádza žiadateľ špecializovanému pracovisku, prípadne aj príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

 

V prípade, že ste utrpeli služobný úraz alebo máte podozrenie na chorobu z povolania a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Môžete tak urobiť telefonicky (02/38 10 61 09), mailom (office@stlegal.sk) alebo nás navštívte osobne (Gajova 4, 811 09 Bratislava).

Naša advokátska kancelária klientovi poskytne poradenstvo:

  • spísanie a podanie žiadosti o priznanie invalidného výsluhového dôchodku s príslušnými prílohami
  • právne poradenstvo počas celého konania, počnúc prvotnými vyšetreniami až po vyplatenie priznaných dávok
  • zastupovanie v konaní o priznaní dávok
  • zastupovanie v konaní pred súdom