Náležitosti návrhu na rozvod manželstva ako aj iné špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“).

Návrh musí obsahovať označenie účastníkov konania, ktorými sú výlučne manželia, a to menom a priezviskom, prípadne aj rodným priezviskom. Ďalej je pri identifikácii manželov vhodné uviesť dátum narodenia, adresu trvalého bydliska prípadne momentálneho bydliska, adresy ich zástupcov, ako aj údaj o štátnom občianstve.

V návrhu je potrebné stručne a zrozumiteľne uviesť skutkové okolnosti vedúce k rozvodu a označiť dôkazy na preukázanie sporných tvrdení. Bolo by vhodné teda uviesť stručný opis priebehu manželstva, najmä no nielen ako a kde sa manželia zoznámili, po akej dobe sa vzali, o koľké manželstvo v poradí u manželov ide, koľko detí a po akom čase sa narodili, ako prebiehalo manželstvo, do kedy bolo harmonické, kedy vznikli prvé nezhody a ich dôvod, čo a kedy spôsobilo vážny rozvrat vzťahov a manželstva, kto a v akej miere sa podieľal na spoločnej domácnosti osobnou starostlivosťou, kto a v akej miere sa podieľal na spoločnej domácnosti finančne, kto a v akej miere sa podieľal na výchove detí, od kedy nežijú manželia v spoločnej domácnosti, ako aj prípadné ďalšie konkrétne skutočnosti nevyhnutné pre posúdenie miery rozvratu vzťahov. Možno taktiež označiť svedkov, ktorí by mohli byť vypočutí.

Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa manžel, ktorý podal návrh domáha, preto musí obsahovať petit – výrok, ktorý má byť súdom vydaný v rozhodnutí. Návrh musí byť podpísaný a datovaný.

K návrhu sa prikladá sobášny list manželov a rodné listy detí, ktoré ešte nedovŕšili 18. rok veku, prípadne aj potvrdenie obecného alebo mestského úradu o poslednom spoločnom pobyte manželov taktiež aj listinné dôkazy, na ktoré sa návrh odvoláva.

 

Úprava pomerov manželov k maloletým deťom

Pre prípad, že sú v manželstve maloleté deti, je konanie o rozvod manželstva povinne spojené s konaním o úprave pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode. Súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností na obdobie po rozvode manželstva.

Je preto potrebné, aby návrh na rozvod manželstva uvádzal i navrhovaný spôsob starostlivosti o deti, prípadné zverenie do výlučnej osobnej starostlivosti a rovnako návrh na úpravu styku dieťaťa s druhým rodičom, ktorému nebude dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, alebo striedavú starostlivosť a tiež výšku navrhovaného mesačného výživného. Súd v rozsudku o rozvode manželov presne upraví výkon rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, najmä určí, komu bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí rodičovi, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, ako má prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

 

Viac si o rozvode manželstva prečítate viac tu: https://stlegal.sk/rozvod-manzelstva/

 

V prípade, ak chcete ukončiť manželstvo rozvodom a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Môžete tak urobiť telefonicky na tel. č.: 02/38 10 61 09, e – mailom na adrese: office@stlegal.sk alebo nás navštívte osobne v sídle kancelárie na adrese: Gajova 4, 811 09 Bratislava.

Naša advokátska kancelária klientovi poskytne poradenstvo:

  • spísanie a podanie návrhu na rozvod manželstva
  • spísanie rodičovskej dohody
  • spísanie a podanie oznámenia o priezvisku
  • spísanie a podanie návrhu na priznanie príspevku na výživu rozvedenému manželovi
  • zastupovanie v konaní pred súdom