Nároky na invalidný výsluhový dôchodok sú upravené v zákone č. 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“). Na invalidný výsluhový dôchodok sa nepoužije zákon č. 461/2003 Z. z. zákon o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), pokiaľ to výslovne nepripúšťa zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 

VÝSLUHOVÉ ZABEZPEČENIE

Invalidný výsluhový dôchodok sa poskytuje z výsluhového zabezpečenia, z ktorého sa taktiež poskytuje výsluhový príspevok, odchodné, úmrtné, výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok.

Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov. Na výsluhový dôchodok má nárok aj policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, ak poberal invalidný výsluhový dôchodok a doba trvania služobného pomeru spolu s dobou poberania invalidného výsluhového dôchodku dosahuje najmenej 25 rokov. Uvedená dĺžka služobného pomeru môže byť odlišná, v závislosti od prechodných ustanovení zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Avšak ak policajtovi služobný pomer skončil stratou hodnosti alebo prepustenímz dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za zločin, vzniká mu nárok na výsluhový dôchodok až po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení.

Taktiež aj profesionálnemu vojakovi, vzniká mu nárok na výsluhový dôchodok až po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, ak služobný pomer skončil zánikom z dôvodu straty vojenskej hodnosti alebo  prepustením z dôvodu porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu alebo právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za zločin.

 

VÝŠKA VÝSLUHOVÉHO DÔCHODKU

Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 %zisteného základu.

Za každý ďalší skončený rok, teda od 26. skončeného roku,trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 %  zisteného základu.

Od 31. skončeného roku trvania služobného pomeru, za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 35. skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 %zisteného základu.

Avšak od 36. skončeného roku trvania služobného pomeruza každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 %  zisteného základu, najviac do 65 % takto zisteného základu.

 

VÝPOČET INVALIDNÉHO VÝSLUHOVÉHO DÔCHODKU

Základ na výpočet invalidného výsluhového dôchodku sa zistí z priemerného mesačného služobného platu za posledných desiatich skončených kalendárnych rokov. Ak služobný pomer trval kratšie, tak sa základ zisťuje z celého obdobia pred skončením služobného pomeru.

U policajtov sa priemerný mesačný služobný platom určí tak, že najprv sa sčítajúvšetky mesačné služobné platyza posledných desať skončených kalendárnych rokov okrem platov poskytnutých za obdobia dočasnej neschopnosti. Následne sa tento súčet vydelí celkovým počtom kalendárnych dní, za ktoré tieto služobné platy patrili.Takto zistený podiel sa vynásobí koeficientom 30,417 a zaokrúhli sa na eurocent smerom nahor.

U profesionálnych vojakov sa priemerný mesačný služobný platurčí tak, že najprv sa sčítajú všetky mesačné služobné platy za posledných desať skončených kalendárnych rokov, pripočíta sa rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom, mesačné platy pri výkone štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky bez prepočtu platovým koeficientom príslušnej krajiny, mesačné hodnostné platy a príplatky za výkon mimoriadnej služby pri výkone mimoriadnej služby, okrem platov poskytnutých za obdobia dočasnej neschopnosti.Následne sa tento súčet vydelí celkovým počtom kalendárnych dní, za ktoré tieto služobné platy patrili. Takto zistený podiel sa vynásobí koeficientom 30,417 a zaokrúhli sa na eurocent smerom nahor.

Do týchto výpočtov však vstupujú ďalšie faktory, preto sa každý prípad posudzuje individuálne.

 

VÝŠKA INVALIDNÉHO VÝSLUHOVÉHO DÔCHODKU

Ak jeschopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie  zníženánajmenej o 20 %, ale najviac o 49 %, invalidný výsluhový dôchodok sa určí vo výške percentuálneho podielu zodpovedajúceho dvojnásobku zníženia schopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka vykonávať primerané civilné zamestnanie z výsluhového dôchodku.

Ak má policajt alebo profesionálny vojak zníženú schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie  najmenej o 50 %, jeho invalidný výsluhový dôchodok sa určí rovnako ako výsluhový dôchodok.

Ak sa po priznaní invalidného výsluhového dôchodku zmení miera schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie, suma invalidného výsluhového dôchodku sa zmení taktiež.

 

PODMIENKY VZNIKU NÁROKU

Nárok na invalidný výsluhový dôchodok vzniká policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi má odo dňa vzniku invalidity  ale nie skôr ako mu skončí služobný pomer. Invalidným sa musí stať v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

Invalidný výsluhový dôchodok sa poberá počas invalidity, a to až do opätovného prijatia do služobného pomeru policajta alebo profesionálneho vojaka alebo do priznania výsluhového dôchodku.

Invalidný výsluhový dôchodok môže policajt alebo profesionálny vojak poberať, ak je jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 20 %.

 

ŽIADOSŤ O INVALIDNÝ VÝSLUHOVÝ DÔCHODOK

Pre poskytnutie Invalidného výsluhového dôchodku je potrebné podať žiadosť. Žiadosť sa podáva na útvare sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia.

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhoduje do 90 dní od začatia konania. Vedúci útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia môže túto lehotu primerane predĺžiť, a toto predlženie následne oznámiť účastníkom konania.

Proti rozhodnutiu týchto orgánov možno podať písomné odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia, a to orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je následne minister vnútra alebo minister obrany.

Ak účastník konania, ktoré bolo začaté z podnetu účastníka, v lehote určenej útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, nepredložil príslušné doklady, neoznámil požadované údaje alebo sa nepodrobil vyšetreniu zdravotného stavu potrebného na rozhodnutie o nároku na dávku a nároku na výplatu dávky, konanie o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia sa zastaví. V konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia vrátane preskúmavania rozhodnutia správnym súdom možno použiť ako dôkaz tlačené produkty alebo fotografické produkty výpočtovej, mikrografickej a inej podobnej techniky namiesto originálu listiny, podľa ktorého boli vyhotovené.

Rozhodnutie, ktorým sa dávka alebo služba sociálneho zabezpečenia priznáva, nepriznáva, odníma, znižuje alebo sa zastavuje výplata dávky, a rozhodnutie, ktorým sa ukladá povinnosť vrátiť neprávom vyplatené sumy, sa doručuje do vlastných rúk. Do vlastných rúk sa doručuje aj predvolanie na vyšetrenie zdravotného stavu alebo iné odborné vyšetrenie.

 

ZASTAVENIE VÝPLATY DÁVKY

Výplata dávky výsluhového zabezpečenia, ktorá je podmienená invaliditou alebo zmenou spôsobilosti vykonávať službu zo zdravotných dôvodov, sa zastaví, ak sa poberateľ tejto dávky, ktorého zdravotný stav treba posúdiť, nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu. Ak sa zistí, že policajt alebo profesionálny vojak prestal byť invalidným alebo u neho došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti až po zastavení výplaty dávky výsluhového zabezpečenia, táto dávka nepatrí odo dňa zastavenia jej výplaty.

Poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia je povinný zúčastniť sa posudzovania zdravotného stavu na účely invalidity, prípadne zúčastniť sa na opätovnom posúdení zdravotného stavu poberateľa invalidného dôchodku v určenom termíne, pokiaľ je dôvodné predpokladať zmenu zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

V prípade, že ste utrpeli služobný úraz alebo máte podozrenie na chorobu z povolania a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Môžete tak urobiť telefonicky (02/38 10 61 09), mailom (office@stlegal.sk) alebo nás navštívte osobne (Gajova 4, 811 09 Bratislava).

Naša advokátska kancelária klientovi poskytne poradenstvo:

  • spísanie a podanie žiadosti o priznanie invalidného výsluhového dôchodku s príslušnými prílohami
  • právne poradenstvo počas celého konania, počnúc prvotnými vyšetreniami až po vyplatenie priznaných dávok
  • zastupovanie v konaní o priznaní dávok
  • zastupovanie v konaní pred súdom