Dobrý deň, v prvom rade by bolo by vhodné ho písomne vyzvať. Pokiaľ nebude reagovať, tak následne bude potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kde prílohou bude doklad o tom, že ste mu peniaze požičali (výpis z účtu alebo zmluva alebo čestné prehlásenie svedka, ktorý bol svedkom požičania). Návrh je možné podať formou návrhu na upomínacie konanie, v takom prípade bude poplatok o polovicu nižší.

Pokiaľ však išlo o dar, v takom prípade bude potrebné ho najprv písomne vyzvať na vrátenie daru. Ak dar nevráti, tak sa podá žaloba na súd o vrátenie daru. Dar možno požadovať späť vtedy, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. K žalobe bude potrebné taktiež doklad o tom, že ste mu peniaze darovali.

Obe žaloby je potrebné podať v trojročnej lehote od toho dňa, keď Vám mal vrátiť pôžičku alebo dar.