Dobrý deň, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Veci nadobudnuté pred uzavretím manželstva nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, patria doň len veci nadobudnuté po uzavretí manželstva, s výnimkou vyššie uvedených vecí, resp. spôsobov nadobudnutia bez ohľadu na to, kedy sa nadobudli.