Dobrý deň, majetok nadobudnutý pred uzatvorením manželstva nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, takže ani finančné prostriedky z jeho predaja nepatria do BSM. A teda v prípade úmrtia manžela tieto nebudú predmetom vyporiadania BSM v rámci dedičského konania. Vhodné by bolo vložiť ich na osobitný účet a spomenúť tieto skutočnosti v zmluve o prevode tohto majetku.