Dobrý deň, bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.
Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

Z predmetnej zmluvy o úvere ste sa ako manželia stali dlžníkmi obaja. Vzhľadom na výšku sumy nejde však o bežnú vec a preto manžel mal získať Váš súhlas. Keďže úver vzal bez Vášho vedomia, možno zmluvu napadnúť ako neplatnú. Tejto neplatnosti je ale potrebné sa dovolávať súdnou cestou. Kým nerozhodne o tejto neplatnosti súd, zmluva sa má za platnú. Odporúčam Vám túto situáciu riešiť čo najskôr, navyše je to obmedzené trojročnou lehotou. V prípade úspechu v súdnom spore trovy konania a právneho zastúpenia bude znášať protistrana.