Dobrý deň, podľa ustanovení zákona o rodine, výživné pre maloleté dieťa možno priznať súdnym rozhodnutím najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia súdneho konania o určenie výživného, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.