A

Dobrý deň, dovoľujem si Vás týmto požiadať o bezplatnú právnu konzultáciu vo veci predkupného práva. Som vlastníčkou pozemku /tvoreného z dvoch susediacich parciel/ a súčasne ¼ vlastníčkou prislúchajúceho pozemku, ktorý tvorí prístupovú cestu k môjmu pozemku. Vzhľadom na skutočnosť, že som sa rozhodla pozemok predať, tak som v zmysle zákona ponúkla ostatným spoluvlastníkom prístupovej cesty predkupné právo k predmetnému pozemku ako celku aj spolu s prístupovou cestou, nakoľko keby som im ponúkla iba prístupovú cestu samotný pozemok by sa pre mňa stal nepoužiteľným, bezcenným a nepredajným. Takže som im ponúkla pozemok v celku aj s podielom na prístupovej ceste a za celkovú sumu, v ktorej som nešpecifikovala cenu za jednotlivé pozemky ani konkrétne cenu za m2. Nakoľko sa jedná o susedov, ktorí si v minulosti povinnosť predkupného práva nesplnili voči bývalej vlastníčke pozemkov mojej starej mame a jeden spoluvlastník aj voči mne /premlčacia lehota 3 rokov ešte neuplynula/, myslela som si že to bude bezproblémové a predkupné právo si neuplatnia. Spoluvlastníci sa však spolu dohodli a v zákonnej lehote mi odpísali, že si uplatňujú predkupné právo avšak iba na môj podiel pozemku, ktorý tvorí prístupovú cestu a celkovú sumu za pozemok v celku aj s prístupovou cestou, ktorú som im ponúkla si vydelili počtom m2 a vyrátali si cenu za svoje podiely, čiže cenu za prístupovú cestu si vlastne určili a vyrátali sami a súčasne ma vyzvali o zaslanie č. účtu a návrhu kúpnej zmluvy. Takže na moju ponuku reagovali svojou vyfabulovanou protiponukou, ktorá je pre mňa neprijateľná a likvidačná. Súčasne vo svojej protiponuke zle uviedli výmeru jedného z pozemkov o plus 1m2. Vzhľadom na uvedené som na ich protiponuku nereagovala, nakoľko nemám záujem a ani logicky nemôžem predať podiel na pozemku, ktorý tvorí prístupovú cestu k môjmu pozemku, a v konečnom dôsledku moja ponuka nebola spoluvlastníkom adresovaná v takomto znení. Vzhľadom na uvedené problémy a nemožnosť predať pozemok spolu s prístupovou cestou som sa rozhodla myšlienky predaja vzdať. Avšak opäť v zákonnej lehote /2 mesiacov od podania ponuky predkupného práva /som obdržala od jedného spoluvlastníka oznámenie, že nakoľko som bola zo zákona povinná im zaslať kúpnu zmluvu a č. účtu a neurobila som tak, tak mi oznamuje, že u notára bola zložená k úschove na moje meno suma na úhradu kúpnej ceny za jeho spoluvlastnícky podiel a súčasne je u notára pripravená kúpna zmluva, ktorú mám podpísať a po podpise mi budú vyplatené peniaze. Na jeho oznámenie som nereagovala, nakoľko mi nátlakom kladie podmienky, ktoré sú absolútne v rozpore s mojou ponukou – sám si stanovil cenu za m2, písomným nátlakom ma núti k podpisu zmluvy, ktorá je pre mňa nevýhodná a s ktorou nesúhlasím, nakoľko za týchto podmienok pozemok odmietam predať. Očakávam, že rovnaký list ešte obdržím aj od zostávajúcich spoluvlastníkov. Neviem ako postupovať, nakoľko je pre mňa nemysliteľné a nanajvýš nevýhodné predať podiel na prístupovej ceste k vlastnému pozemku, a v konečnom dôsledku takto moja ponuka spoluvlastníkom ani nebola formulovaná. Preto sa Vás chcem spýtať či som povinná im podiel na prístupovej ceste predať za cenu ktorú si určili spoluvlastníci, keď tak moja ponuka nebola formulovaná – cena za podiel na prístupovej ceste nebola špecifikovaná samostatne, nakoľko som im ponúkala pozemky ako celok aj s podielom na prístupovej ceste za jednu celkovú sumu. Je možné aby ma spoluvlastníci takto nútili k predaju môjho podielu za pre mňa nevýhodných podmienok, ktoré si sami stanovili, aj vzhľadom na skutočnosť, že som sa po týchto nepríjemnostiach a riziku znehodnotenia môjho pozemku bez prístupovej cesty, rozhodla od zamýšľaného predaja odstúpiť? Neviem ako ďalej a preto Vám budem veľmi vďačná za Váš právny názor. Ďakujem

Dobrý deň, vychádzajúc z Vami uvedených skutočností a v teoretickej rovine vzhľadom na nedostatok výslovnej právnej úpravy predkupného práva spoluvlastníkov v druhej časti Občianskeho zákonníka o vecných právach je potrebné v zmysle ustanovenia § 853 OZ vychádzať z analogickej aplikácie všeobecnej právnej úpravy predkupného práva, ktorá je obsiahnutá v ôsmej časti Občianskeho zákonníka upravujúcej záväzkové právo – § 602 a nasl. OZ., s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú iba zmluvného predkupného práva.

V zmysle § 606 OZ, kto je oprávnený kúpiť vec, musí zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne.

Pravidlá ponuky a jej prijatie požadujú, aby boli dostatočne zrozumiteľné a presné a aby bolo jasné, za akých okolností sa oprávnený rozhoduje o tom, či predkupné právo využije. Ak zaviazaný ponúkne oprávnenému vec na kúpu bez toho, aby ju ponúkol aj inému, cena ponúknutá iným neexistuje. V takom prípade musí oprávnenému ponúknuť cenu, ktorá zodpovedá všeobecnej úrovni ceny v mieste a v čase, príp. platným cenovým predpisom.

Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh. Prijatím návrhu je však odpoveď, ktorá vymedzuje obsah navrhovanej zmluvy inými slovami, ak z odpovede nevyplýva zmena obsahu navrhovanej zmluvy.