Dobrý deň,

V súlade so zákonom č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov sa  pre konanie o rozklade použije všeobecný predpis o správnom konaní, ktorým je Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V správnom poriadku je odvolacie konanie upravené od § 53 a nasl. a konkrétne v § 61 je úprava týkajúca sa rozkladu.