Dobrý deň, podľa uvedeného ide o právne úkony nie bežného charakteru, tak prevod uvedených hnuteľných vecí ako aj uzatváranie zmlúv o pôžičkách. V zmysle Občianskeho zákonníka, samostatne môžu manželia vybavovať len bežné veci, na všetko ostatné je potrebný súhlas oboch manželov. Vzhľadom na absenciu tohto súhlasu z Vašej strany pri predaji týchto vecí ako aj pri uzatváraní zmlúv o pôžičkách sa môžete domáhať neplatnosti týchto právnych úkonov. Taktiež je na zváženie podanie trestného oznámenia, nakoľko došlo k privlastneniu si veci, ktorá bola súčasťou spoluvlastníctva manželov.

Taktiež môžete už za trvania manželstva požiadať o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva, a to zo závažných dôvodov, a najmä ak by jeho ďalšie trvanie odporovalo dobrým mravom. Následne môžte súdnou cestou žiadať jeho vyporiadanie.