Dobrý deň, zmluva nemusí byť podpísaná v jeden deň, ani zákon nestanovuje lehotu pre podpisovanie, ibaže ste si ju dohodli v zmluve. Zmluva sa však považuje za uzatvorenú dňom posledného podpisu.