Dobrý deň, záleží najmä na tom, ako to máte upravené v zmluve, lebo zväčša to má prednosť pred zákonom.

Avšak podľa občianskeho zákonníka,  ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.

Nájom je možné platne predĺžiť aj dodatkom k pôvodnej zmluve ale aj úplne novou zmluvou.