Dobrý deň, pre nadobudnutie nehnuteľnosti vydržaním je nutné splniť viacero podmienok:

• Vlastník musí byť v dobrej viere, že pozemok je jeho. To znamená, že držiteľ po celú dobu užíva pozemok v presvedčení, že je jeho vlastníkom. Pokiaľ si je držiteľ vedomý toho, že nie je vlastníkom, nie splnená podmienka dobromyseľnosti. Samotné dlhodobé užívanie cudzej nehnuteľnosti nezakladá právny nárok na vydržanie

  • Oprávnený držiteľ by mal nehnuteľnosť užívať viac ako 10 rokov. Do tejto držby sa započítava aj držba jeho právneho predchodcu.

Vydržanie sa robí formou notárskej zápisnice. Notár bude od oprávneného držiteľa požadovať vyjadrenie obce, súhlasy dedičov po vlastníkoch, ktorí sú uvedení v Pozemnoknižnej vložke alebo v Liste vlastníctva. Ak je pri neznámom vlastníkovi vyznačená správa Slovenského pozemkového fondu (SPF), bude notár vyžadovať aj súhlas SPF.

Je pravdepodobné, že k usporiadaniu pozemku budete potrebovať aj geometrický plán.
V prípade, že notárovi dodáte všetko potrebné, vyhotoví Vám notársku zápisnicu – Osvedčenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorú Okresný úrad, odbor katastra v lehote šesťdesiat dní zapíše do katastra nehnuteľností.

Inak je potrebné obrátiť sa súd, notára prípadne obec za účelom začatia dodatočného dedičského konania a následne sa dohodnúť s dedičmi.