Dobrý deň, pokiaľ sa s vlastníkom stavby nedohodnete mimosúdne, tak môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil. Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí. Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.

V prípade záujmu o naše služby, napríklad pri mimosúdnou riešení vzniknutej situácie alebo pri vypracovaní žaloby na súd a následné zastupovanie v konaní pred súdom, neváhajte nás kontaktovať.